Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja Restart wraz z Gminą Małogoszcz/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  realizuje projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego w Złotnikach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego (PWD) dla 20 dzieci (11 dziewcząt, 9 chłopców, w tym 1 dziewczynka z niepełnosprawnością) oraz 18 rodziców w tym 9 kobiet. z gminy Małogoszcz w okresie do 28.02.2022r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

- Adaptacja i doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego

- Placówka Wsparcia Dziennego

- Praca z rodziną poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne

Kwota dofinansowania projektu 359 427,50 zł w tym wkład własny w wysokości 32 400,00 zł

Okres realizacji projektu  od lipca 2020 do lutego 2022

Miejsce realizacji projektu gmina Małogoszcz

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 10.09.2020 do 30.09.2020.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu (sekretariat) – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3A oraz stronie internetowej: fundacjarestart.org.pl oraz www.mgopsmalogoszcz.pl

 

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Uczeń) - pobierz

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu (Rodzic) - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu (Uczeń) - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu (Rodzic) - pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu (Uczeń) - pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu (Rodzic) - pobierz

Opinia pracownika socjalnego MGOPS - pobierz

Opinia wychowawcy - pobierz

Regulamin Projektu - pobierz