Fundacja Restart wraz z Gminą Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie realizuje projekt pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w gminie Łopuszno”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez utworzenie 5 Placówek Wsparcia Dziennego (PWD w miejscowościach: Gnieździska, Eustachów, Łopuszno, Dobrzeszów, Rudniki) dla 72 dzieci (36 dziewcząt, 36 chłopców, w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami (1 dziewczynka z niepełnosprawnością) z gminy Łopuszno w okresie 26 miesięcy od 01 maja 2021r. do 30 czerwca 2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

- Doposażenie 5 Placówek Wsparcia Dziennego

- Placówki Wsparcia Dziennego

Wartość projektu 1 461 450,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 1 346 250,00zł oraz wkład własny w wysokości 115 200,00 zł

Okres realizacji projektu  od maja 2021 do czerwca 2023

Miejsce realizacji projektu gmina Łopuszno

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 01.06.2021 do 30.06.2021.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu (sekretariat) – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie ul.  Strażacka 12, oraz stronie internetowej: fundacjarestart.org.pl oraz gops-lopuszno.pl/projekty

 

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu - pobierz

Deklaracja Uczestnika Projektu - pobierz

Oświadczenie Uczestnika Projektu - pobierz

Oświadczenie weryfikujące wielokrotność wsparcia - pobierz

Opinia pracownika socjalnego GOPS - pobierz

Opinia wychowawcy - pobierz

Regulamin Projektu - pobierz

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.06.2021 R. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE ŁOPUSZNO”.

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.06.2021 R. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE ŁOPUSZNO”.