Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja Restart  w partnerstwie z Gminą Ożarów realizuje projekt pn. „Senior na plus”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 65 osobami niesamodzielnymi (w tym min. 37 kobiet) w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami (w tym 2 kobiety) z terenu gminy Ożarów poprzez rozwój alternatywnych form stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w 4 Klubach Seniora do 31 marca 2022. Dobór uczestników projektu zgodny z demografią a w wyniku analizy nie stwierdzono występowania barier równościowych. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

- Adaptacja i doposażenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej.

- Indywidualizacja usług społeczno-opiekuńczo-pielęgnacyjnych

- Grupowe programy edukacyjno-warsztatowe

- Integracja pokoleniowa

Kwota dofinansowania projektu 1 554 912,00 zł w tym wkład własny w wysokości 126 960,00 zł (finansowany przez JST)

Okres realizacji projektu  od styczeń 2020 do marzec 2022

Miejsce realizacji projektu gmina Ożarów.

 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.11.2020 R. NA  ZAKUP I DOSTAWĘ URZĄDZEŃ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY W RAMACH WALKI Z COVID-19 DLA ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: „SENIOR NA PLUS” SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.09.2020 R. NA  ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY W RAMACH WALKI Z COVID-19 DLA ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: „SENIOR NA PLUS” 

 

PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.09.2020 R. NA  ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY W RAMACH WALKI Z COVID-19 DLA ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: „SENIOR NA PLUS” 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.08.2020 R. PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH OGRODNICZE ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMINY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH PISARY, JAKUBOWICE
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.07.2020 R. PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH RUCHOWE ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMNY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH LASOCIN, PISARY, JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.07.2020 R. PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH RUCHOWE ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMNY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH LASOCIN, PISARY, JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.06.2020 R. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PROCEDURA ZAKUPU I DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY W RAMACH WALKI Z COVID-19 DLA ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: "SENIOR NA PLUS" W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 25.06.2020 R. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PROCEDURA ZAKUPU I DOSTAWY ŚRODKÓW OCHRONY W RAMACH WALKI Z COVID-19 DLA ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: „SENIOR NA PLUS” W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 22.06.2020R. W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMINY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH PISARY I JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

PROTOKÓL Z OTWARCIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.06.2020 R. NA  ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY W RAMACH WALKI Z COVID-19 DLA ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: „SENIOR NA PLUS” SKIEROWANE WYŁĄCZNIE DO PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.05.2020 R. W ROZEZNANIA CENOWEGO NA ZAKUP I DOSTAWĘ PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: „SENIOR NA PLUS”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.04.2020R. W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMINY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH LASOCIN, PISARY, JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 

ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NA WARSZTATY GRUPOWE W RAMACH PROJEKTU: "SENIOR NA PLUS"

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 21.04.2020R. W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMINY OŻARÓW W MIEJSCOWOŚCIACH LASOCIN, PISARY, JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM