Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja RESTART współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie. GOPS to instytucja samorządowa świadcząca pomoc społeczną, działająca na terenie gminy Oksa.

 

Ośrodek powstał na podstawie uchwały rady gminy Oksa, która nadała mu statut i przekazała w zarząd określone mienie. Podmiot ten nie ma osobowości prawnej, działa jako gminna jednostka organizacyjna, tworzona na podstawie art 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, posiada status jednostki budżetowej.

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oksie realizując gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych i wykonując zadania własne gminy w tym zakresie, podlega formalnie organowi wykonawczemu gminy (wójtowi). Kierownik ośrodka pomocy społecznej może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne. W postępowaniu przed sądem stosuje się odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postępowaniu cywilnym. Organ wykonawczy gminy udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Więcej informacji na temat działań Partnera znajdziecie Państwo na stronie:

https://gopsoksa.naszops.pl/