Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Fundacja RESTART współpracuje z ZESPOŁEM PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15. ZPE-W to:
• Przedszkole (3 - 8 roku życia)
• Szkoła Podstawowa (6 – 18)
Grupy Rewalidacyjno – Wychowawcze (3 – 25)
• Gimnazjum (13 – 21)
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa (16 – 24 )
Kształcenie na kierunkach: Stolarz, Cukiernik, Kucharz
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (16 – 24)
• Liceum Ogólnokształcące (16 -24)

W placówkach mogą uczyć się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
• Upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowany, znacznym i głębokim
• Niepełnosprawnością ruchową
• Niedosłuchem i niedowidzeniem
• Z autyzmem
• Ze sprzężonymi niepełno sprawnościami

Podstawą przyjęcia dziecka jest
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną
(orzeczenie takie otrzymuje dziecko, które wymaga specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki)
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych zapewnia:
• EDUKACJĘ – możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
• INDYWIDUALIZACJĘ – dostosowanie treści, form, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
• WIELOSPECJALISTYCZNĄ REWALIDACJĘ – zajęcia wzmacniające posiadane umiejętności, wyrównywanie braków i jednocześnie zapobieganie dalszym nieprawidłowościom
• WYCHOWANIE – wielopoziomowe działania wspierające wszechstronny rozwój uczniów
Każde dziecko ma własną indywidualną drogę rozwoju, uwarunkowaną rodzajem i stopniem niepełnosprawności. Dlatego też w naszej placówce pracujemy w
oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, opracowywane przez zespół specjalistów. Składa się on z: nauczycieli, wychowawców, logopedów, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów.
Planując pracę zakładamy, że bezpośrednie oddziaływanie będzie dotyczyć rozwijania wszystkich sfer dziecka, w takim kierunku, aby wyposażyć go w niezbędne w dorosłym życiu sprawności i umiejętności.

ATUTY
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych :
Profesjonalizm
- kadra posiadająca wielospecjalistyczne wykształcenie
- wysoka jakość świadczonych usług
- społeczność ucząca się, otwarta na nowe doświadczenia pogłębiająca swoją wiedzę
- ponad 30 letnia praktyka w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
Baza placówki
- budynek dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach (winda, platforma schodowa, poręcze)
- bezpieczny teren z dala od zgiełku miejskiego
- dogodny dojazd do placówki środkami komunikacji miejskiej
- specjalistyczne pracownie i gabinety wyposażone w profesjonalny sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne:
(pracownie: przedmiotowe, komputerowe, ceramiczna, gospodarstwa domowego, kształcenia zawodowego - cukiernicza, kucharska, stolarska
gabinety: logopedyczny, psychologiczny, rehabilitacyjny, siłownia, Sala Doświadczania Świata, Integracji Sensorycznej, Biblioteka z Centrum Informacji Multimedialnej)
- codzienny dowóz na zajęcia busami szkolnymi
Ciągłość i indywidualizacja procesu kształcenia
- od przedszkola po zdobycie zawodu lub egzamin maturalny
- od nauki podstawowych umiejętności do osiągnięcia możliwie najwyższego standardu życiowego
- zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez udział uczniów w projektach
 - mała liczebność w klasach i zespołach klasowych
Zabezpieczenie socjalne
- smaczne i urozmaicone posiłki
- możliwość zamieszkania w grupach wychowawczych (internacie)
- zajęcia świetlicowe z atrakcyjnym programem zajęć
- pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej

Więcej informacji na temat działań Partnera znajdziecie Państwo na stronie:

http://www.zpewskarzysko.pl/