Zapytania Ofertowe:

XVII.

 

Ożarów, 01.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

USŁUGA REALIZACJI INTEGRACJI KULTURALNEJ DLA 4 KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMINY OŻARÓW, W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Rozeznanie rynku dotyczące usługi organizacji 7 wyjazdów kulturalnych dla 4 Klubów Seniora w ramach Projektu: „DEINSTYTUCJONALIZACJA OPIEKI NAD OSOBAMI POTRZEBUJĄCYMI WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU W GMINIE OŻARÓW”.

 

Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie: RPSW.09.02.00. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych

Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)  z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

1.1.  Niniejsze postępowanie jest zamówieniem na usługi.

1.2. Beneficjent nie jest Zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienie nie  przekracza wartości 50 tys. zł netto.

1.3. Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania rynku, na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2. Zamawiający:

FUNDACJA RESTART

Milczany 123, 27-600 Sandomierz

 NIP: 8641955895
REGON: 380598454
Telefon: 697630936

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, którego zadaniem będzie organizacja wyjazdów kulturalnych dla 60 seniorów z gminy Ożarów, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej UP, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Usługi będą realizowane w planowanym okresie: październik 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Kody CPV:

63511000-4 – Organizacja wycieczek

60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego

63514000-5 - Usługi świadczone przez przewodników turystycznych

 

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

4. Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja 7 wyjazdów kulturalnych dla 60 UP – 1 w 2021, 4 w 2022, 2 w 2023.

 

Zadanie obejmuje organizację 7 wyjazdów kulturalnych dla 60 UP z Klubów Seniora z Gminy Ożarów w okresie od października 2021 do czerwca 2023 roku, w następującym podziale:

a)      1 wyjazd w roku 2021

·         Wyjazd do Kieleckiego Centrum Kultury, obejmujący transport w obie strony (miejscowości: Czachów, Gliniany, Wyszmontów, Sobów), bilety wstępu, obiad oraz opiekuna wyjazdu;

b)     4 wyjazdy w roku 2022

·         Wyjazd do teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, obejmujący transport w obie strony (miejscowości: Czachów, Gliniany, Wyszmontów, Sobów), bilety wstępu, obiad oraz opiekuna wyjazdu;

·         Wyjazd do Krajna – SABAT Krajno Park Rozrywki i Miniatur, obejmujący transport w obie strony (miejscowości: Raków, Bardo, Szumsko, Ociesęki), bilety wstępu, obiad oraz opiekuna wyjazdu;

·         Wycieczka Rytwiany/Kurozwęki, obejmująca transport w obie strony (miejscowości: Czachów, Gliniany, Wyszmontów, Sobów), bilet wstępu na następujące atrakcje: Pałac w Kurozwękach, zagroda z bizonami, Pustelnia Złotego Lasu; obiad, opiekun wyjazdu, przewodnika;

·         Wycieczka do Sandomierza, obejmująca transport w obie strony (miejscowości: Raków, Bardo, Szumsko, Ociesęki), bilety wstępu na następujące atrakcje: Muzeum okręgowe, Brama Opatowska, podziemna trasa turystyczna, przejazd meleksami, usługa przewodnika, obiad, opiekun wyjazdu;

c)      2 wyjazdy w roku 2023

·         Wycieczka do Jaskini Raj k. Chęcin/ Ogród Botaniczny w Kielcach, obejmująca: obejmująca transport w obie strony (miejscowości: Czachów, Gliniany, Wyszmontów, Sobów), bilet wstępu,  obiad, przewodnika,

·         Wyjazd do teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, obejmujący transport w obie strony (miejscowości: Czachów, Gliniany, Wyszmontów, Sobów), bilety wstępu, obiad oraz opiekuna wyjazdu;

 

Obiad dla uczestników: zupa oraz drugie danie.

Liczba uczestników: 60 uczestników projektu

Okres realizacji usługi: 10.2021 r. – 06.2023r.

5. Warunki udziału w postępowaniu

1. Postępowanie skierowane jest do osób fizycznych i/lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem

2. Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z trybie rozeznania rynku. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

3. Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki: WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego Oświadczenia przez Wykonawcę, które będzie jednocześnie stanowiło deklarację jego spełnienia.

4. Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie

Wykonawca jest Podmiotem Ekonomii Społecznej, tj. organizacją pozarządową, zakładem aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnią pracy, spółdzielnią socjalną, spółdzielnią inwalidów, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - które nie działają w celu osiągnięcia zysku, całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, czy też pracowników.

6. Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 90% (maksymalnie 90 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie kryterium = tak x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

 

6.1.  Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru P= C +  KS zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę brutto za realizację całości zamówienia

7.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

7.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.5. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługę organizacji wyjazdów kulturalnych w 4 Klubach Seniora w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów” oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny.

7.7. Oferta powinna zawierać:

b) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

c) Formularz RODO – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3

d) Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania
w imieniu wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy, Ofertę będzie składać Pełnomocnik;

e) aktualny wydruk z właściwej ewidencji (CEIDG/KRS)

7.8. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.

7.9. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

7.10. Zamawiający  nie przewiduje  możliwości składania ofert częściowych.

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego, na adres:

Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w gminie Ożarów", 1-go Maja 191, 25-646 Kielce, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym,

b) za pośrednictwem drogi elektronicznej, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 09.10.2021r. do godziny 10.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

8.5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

8.6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8.7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

8.8. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

8.9. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymaga zachowania pisemnej formy.

8.10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, z wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

8.11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

8.12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

8.13. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

Renata Miszczuk, tel. 697-630-936

10. Wykluczenie

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

11. Dodatkowe warunki

11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami.

11.2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona.

11.3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

11.4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

11.5. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.

11.6. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 1 miesiąc po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem.

11.7. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy. 

12. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

5. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Oferenta. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo;

6. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich negocjacji cenowych
z Oferentami, których oferty spełniają warunku udziału w postępowaniu, także negocjacji 
cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą, niż przewidziana w budżecie na realizację zamówienia.

 

11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem, który otrzymał najwyższą ilość punktów, w przypadku kiedy z tym Oferentem wcześniejsza realizacja umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie z ustaleniami.

13. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

14. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

15. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego.

16. Zamawiający przekaże informację odnośnie adresu realizacji zamówienia przy ustalaniu harmonogramu zajęć.

17. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami umowy i bez zachowania należytej staranności,

b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu realizacji umowy;

b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

19. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

13. Wybór oferty najkorzystniejszej

13.1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 

13.2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta.

13.3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy.

13.4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) jego oferta zostanie odrzucona, a do podpisania umowy zostanie zaproszony oferent, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

14. Odrzucenie oferty

14.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania łącznie z załącznikami,

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

c) zawiera rażąco niską cenę;

d) zawiera błędy w obliczeniu ceny, którego Zamawiający nie był jednoznacznie w stanie określić i poprawić lub ceny nie odzwierciedlają faktycznych kosztów;

e) wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której w wezwaniu zawiadomił go Zamawiający;

f) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14.2. Zamawiający nie udzieli zamówienia, jeśli:

a) nie złożono żadnej oferty;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

14.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania bądź oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

15. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fundacja RESTART, ul. Milczany 123, 27-300 Sandomierz

1)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

2)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

1)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3)       posiada Pani/Pan:

a)                 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)                 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)                  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)                 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

4)   nie przysługuje Pani/Panu:

a)                w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)               prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)                na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

16. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 – Wzór oferty

2) załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

3) załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych – formularz RODO

 

 

 

XVI.

 

Milczany, 09.06.2021

Fundacja RESTART

Milczany 123

27 – 600 Sandomierz

NIP: 8641955895

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA

PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMNY ŁOPUSZNO,

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Zamawiający FUNDACJA RESTART, na terenie województwa świętokrzyskiego,
w ramach projektu
„Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wyboru osób prowadzających zajęcia grupowe dla Placówek Wsparcia Dziennego zlokalizowanych na terenie gminy Łopuszno w następujących miejscowościach:

– Łopuszno,

- Dobrzeszów,

- Gnieździska,

- Eustachów,

- Rudniki.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (osób prowadzących), które przeprowadzą zajęcia grupowe dla rodzin z gminy Łopuszno, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej UP, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Usługi będą realizowane w planowanym okresie: lipiec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP
w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.

Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.

Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi na podstawie  umowy zlecenie, a także z przedsiębiorstwem umowy o współpracę.

Kody CPV:

92340000-6 - usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne

92312000-1 – usługi artystyczne

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

92600000-7 – usługi sportowe

80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

92000000-1 - usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Prosimy o wycenę kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie na części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część 1.1.1. Osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia z języka angielskiego, mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 5 PWD x 8h x 24mce= 960h

Ilość godzin w podziale na poszczególne placówki: średnio po 192 h/PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.2. Osoba prowadząca zajęcia kompetencyjne z matematyki dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia z matematyki, mające na celu wyrównanie dysproporcji  edukacyjnych

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 5 PWD x 4h x 24mce= 500h

Ilość godzin w podziale na poszczególne placówki: średnio po 100 h/PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.3. Osoba prowadząca zajęcia kompetencyjne z fizyki dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia z fizyki, mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 5 PWD x 2h x 24mce= 230h

Ilość godzin w podziale na poszczególne placówki: średnio po 46 h/PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.4. Osoba prowadząca zajęcia kompetencyjne z chemii dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia z chemii, mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 5 PWD x 2h x 24mce= 230h

Ilość godzin w podziale na poszczególne placówki: średnio po 46 h/PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.5. Osoba prowadząca zajęcia kompetencyjne z przedsiębiorczości dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia kompetencyjne z przedsiębiorczości, mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 5 PWD x 4h x 24mce= 480h

Ilość godzin w podziale na poszczególne placówki: średnio po 96 h/PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.6. Osoba prowadząca zajęcia z kompetencji obywatelskich dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia z kompetencji obywatelskich, mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 5 PWD x 8h x 24mce= 960h

Ilość godzin w podziale na poszczególne placówki: średnio po 192 h/PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.7. Osoba prowadząca ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia ogólnorozwojowe sportowe, mające na celu podniesienie aktywności fizycznej UP

Liczba uczestników: 55 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 4 PWD x 12h x 24mce= 1152h

Ilość godzin w podziale na poszczególne placówki: średnio po 288 h/PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.8. Osoba prowadząca zajęcia z tenisa ziemnego dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia grupowe sportowe – tenis ziemny, mające na celu podniesienie aktywności fizycznej UP

Liczba uczestników: 15 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 1 PWD w Łopusznie x 8h x 12mce= 96h

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023 r. (miesiące letnie)

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.9. Osoba prowadząca zajęcia karate dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia grupowe sportowe – treningi karate, mające na celu podniesienie aktywności fizycznej UP

Liczba uczestników: 15 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 1 PWD w Łopusznie x 8h x 24mce= 192h

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023 r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.10. Osoba prowadząca taneczne zajęcia sportowe dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia grupowe sportowe – treningi taneczne, mające na celu podniesienie aktywności fizycznej UP

Liczba uczestników: 15 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 1 PWD w Łopusznie x 8h x 24mce= 192h

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023 r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.11. Osoba prowadząca zajęcia artystyczno-muzyczne dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: zajęcia z chemii, mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 5 PWD x 8h x 24mce= 960h

Ilość godzin w podziale na poszczególne placówki: średnio po 192 h/PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

2. Warunki udziału w postępowaniu

2.1. Postępowanie skierowane jest do osób fizycznych i/lub podmiotów

wykonujących przedmiot zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zapewnić kadrę (tj. na dzień podpisania umowy powinien dysponować co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia spełniająca poniższe kryteria, który to wykaz będzie stanowić załącznik do umowy z Zamawiającym)

2.2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe dla osób prowadzących zajęcia grupowe dla uczestników projektu:

Wykształcenie wyższe, minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku – na potwierdzenie wskazanego wymogu wykonawca do oferty dołączy dyplom ukończenia studiów oraz dokument potwierdzający wymagane doświadczanie (dyplom/ certyfikat, referencie, itp.)

2.3. Opis pozostałych warunków udziału w postępowaniu

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019).

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki:

WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego Oświadczenia przez Wykonawcę, które będzie jednocześnie stanowiło deklarację jego spełnienia.

2.4. Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją
w złożonej ofercie

Wykonawca jest Podmiotem Ekonomii Społecznej, tj. organizacją pozarządową, zakładem aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnią pracy, spółdzielnią socjalną, spółdzielnią inwalidów, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - które nie działają w celu osiągnięcia zysku, całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, czy też pracowników.

3. Kryteria wyboru oferty:

3.1. Osoba prowadząca zajęcia z języka angielskiego

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.2. Osoba prowadząca zajęcia kompetencyjne z matematyki

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.3. Osoba prowadząca zajęcia kompetencyjne z fizyki

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.4. Osoba prowadząca zajęcia kompetencyjne z chemii

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.5. Osoba prowadząca zajęcia kompetencyjne z przedsiębiorczości

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.6. Osoba prowadząca zajęcia z kompetencji obywatelskich

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.7. Osoba prowadząca ogólnorozwojowe zajęcia sportowe

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.8. Osoba prowadząca zajęcia z tenisa ziemnego

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.9. Osoba prowadząca zajęcia karate

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.10. Osoba prowadząca taneczne zajęcia sportowe

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.11. Osoba prowadząca zajęcia artystyczno-muzyczne

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100

x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

4. Sposób przygotowania i składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Renata Miszczuk,
e- mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 697-630-936.

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Łopuszno", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami
w formie:

a) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta

cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Placówkach Wparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg.

lub

b) pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco:

„Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Placówkach Wparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania oraz zawierać łączną cenę brutto za wykonanie całości zamówienia w zakresie wybranej jego części.

5. Oferta musi być złożona do 17.06.2021 r., do godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

9. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

10. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymaga zachowania pisemnej formy.

11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

14. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania

pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

5. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Oferenta. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo;

6. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.

W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich negocjacji cenowych z Oferentami, których oferty spełniają warunku udziału w postępowaniu, także negocjacji cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą, niż przewidziana w budżecie
na realizację zamówienia.

11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem, który otrzymał najwyższą ilość punktów, w przypadku kiedy z tym Oferentem wcześniejsza realizacja umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie
z ustaleniami.

13. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

14. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

15. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego.

16. Zamawiający przekaże informację odnośnie adresu realizacji zamówienia przy ustalaniu harmonogramu zajęć.

17. Przedmiot zamówienia obejmuje gwarancję stałej opłaty miesięcznej przez cały okres trwania umowy, tj. do 31.06.2023r.

18. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami umowy i bez zachowania należytej staranności,

b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu realizacji umowy;

b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia

Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

20. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który wskazał imiennie więcej niż jedną osobę do realizacji zamówienia, w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą znajdą się zapisy mówiące o konieczności realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie osoby, wskazane imiennie przez Wykonawcę w części II formularza ofertowego.

21. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot

zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela,

Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.

22. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

7. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia;

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielaniu zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert.

8. Wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2

- Aktualny odpis z właściwej ewidencji (KRS/CEIDG)

- Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje Prowadzących – kopie

potwierdzone za zgodność z oryginałem

 

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE ŁOPUSZNO

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Łopuszno w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie

dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

XV.

 

Milczany, 09.06.2021

Fundacja RESTART

Milczany 123

27 – 600 Sandomierz

NIP: 8641955895

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA INDYWIDUALNE DLA

PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO NA TERENIE GMNY ŁOPUSZNO,

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Zamawiający FUNDACJA RESTART, na terenie województwa świętokrzyskiego,
w ramach projektu
„Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wyboru osób prowadzających zajęcia indywidualne dla Placówek Wsparcia Dziennego zlokalizowanych na terenie gminy Łopuszno w następujących miejscowościach:

– Łopuszno,

- Dobrzeszów,

- Gnieździska,

- Eustachów,

- Rudniki.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (pedagoga i specjalistów prowadzących konsultacje, tj. pracownika socjalnego, logopedy, doradcy zawodowego), które przeprowadzą zajęcia indywidualne dla rodzin z gminy Łopuszno, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej UP, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Usługi będą realizowane w planowanym okresie: lipiec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć indywidualnych.

Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.

Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi na podstawie umowy zlecenie, a także z przedsiębiorstwem umowy o współpracę.

Kody CPV:

85300000-2 - Usługi pracy społecznej i podobnej

80340000-9 - Usługi edukacji specjalnej

85312320 - Usługi doradztwa

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.

Prosimy o wycenę kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie na części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część 1.1.1. Pedagog - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 10h x 70 UP = 700h

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.2. Specjalista Pracownik socjalny - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu – min. 2 osoby

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 600h, jedna osoba może prowadzić max. 300h zajęć wsparcia

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.3. Specjalista Logopeda - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 200h dla 5 PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.4. Specjalista Doradca zawodowy - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Liczba uczestników: 70 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 160h dla 5 PWD

Okres realizacji usługi: 07.2021 r. –06.2023r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

2. Warunki udziału w postępowaniu

2.1. Postępowanie skierowane jest do osób fizycznych i/lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zapewnić kadrę (tj. na dzień podpisania umowy powinien dysponować co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia spełniająca poniższe kryteria, który to wykaz będzie stanowić załącznik do umowy z Zamawiającym)

2.2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe dla osób prowadzących zajęcia grupowe dla uczestników projektu:

2.2.1. Pedagog - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu Wykształcenie wyższe - kierunek pedagogika lub pedagogika specjalna, doświadczenie min. rok w pracy jako pedagog

– na potwierdzenie wskazanego wymogu wykonawca do oferty dołączy dyplom ukończenia studiów oraz dokument potwierdzający wymagane doświadczanie (dyplom/certyfikat, referencie, itp.)

2.2.2. Specjalista Pracownik socjalny - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Wykształcenie wyższe, minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
– na potwierdzenie wskazanego wymogu wykonawca do oferty dołączy dyplom ukończenia studiów oraz dokument potwierdzający wymagane doświadczanie (dyplom/ certyfikat, referencie, itp.)

2.2.3. Specjalista Logopeda - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Wykształcenie wyższe, minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
– na potwierdzenie wskazanego wymogu wykonawca do oferty dołączy dyplom ukończenia studiów oraz dokument potwierdzający wymagane doświadczanie (dyplom/ certyfikat, referencie, itp.)

2.2.4. Specjalista Doradca zawodowy - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Wykształcenie wyższe, minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku 
– na potwierdzenie wskazanego wymogu wykonawca do oferty dołączy dyplom ukończenia studiów oraz dokument potwierdzający wymagane doświadczanie (dyplom/

certyfikat, referencie, itp.)

2.3. Opis pozostałych warunków udziału w postępowaniu

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019).

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki:

WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego Oświadczenia przez Wykonawcę, które będzie jednocześnie stanowiło deklarację jego spełnienia.

2.4. Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie

Wykonawca jest Podmiotem Ekonomii Społecznej, tj. organizacją pozarządową, zakładem aktywności zawodowej, centrum integracji społecznej, towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnią pracy, spółdzielnią socjalną, spółdzielnią inwalidów, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - które nie działają w celu osiągnięcia zysku, całość dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, czy też pracowników.

3. Kryteria wyboru oferty.

3.1. Pedagog - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.2. Specjalista Pracownik socjalny - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla

uczestników projektu

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.3. Specjalista Logopeda - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

3.4. Specjalista Doradca zawodowy - Osoba prowadząca indywidualne wsparcie dla uczestników projektu

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 60% (maksymalnie 60 punktów)

Kryterium II - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie

kryterium = tak x 100 x 40% (maksymalnie 40 punktów)

4. Sposób przygotowania i składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Renata Miszczuk, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. +48 697-630-936.

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Łopuszno", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie:

a) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów indywidualnych w Placówkach Wparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg.

lub

b) pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco:

„Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów indywidualnych w Placówkach Wparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania oraz zawierać łączną cenę brutto za wykonanie całości zamówienia w zakresie wybranej jego części.

5. Oferta musi być złożona do 17.06.2021 r., do godz. 10.00. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

9. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

10. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymaga zachowania pisemnej formy.

11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

14. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, 
polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

5. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Oferenta. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo;

6. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.

W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich negocjacji cenowych z Oferentami, których oferty spełniają warunku udziału w postępowaniu, także negocjacji

cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą, niż przewidziana w budżecie na realizację zamówienia.

11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem, który otrzymał najwyższą ilość punktów, w przypadku kiedy z tym Oferentem wcześniejsza realizacja umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie z ustaleniami.

13. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

14. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

15. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego.

16. Zamawiający przekaże informację odnośnie adresu realizacji zamówienia przy ustalaniu harmonogramu zajęć.

17. Przedmiot zamówienia obejmuje gwarancję stałej opłaty miesięcznej przez cały okres trwania umowy, tj. do 31.06.2023r.

18. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami  umowy i bez zachowania należytej staranności,

b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą

poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu realizacji umowy;

b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia

Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

20. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który wskazał imiennie więcej niż jedną osobę do realizacji zamówienia, w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą znajdą się zapisy mówiące o konieczności realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie osoby, wskazane imiennie przez Wykonawcę w części II formularza ofertowego.

21. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela, Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.

22. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r. poz. 2019). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

7. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia;

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielaniu zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert.

8. Wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –Załącznik nr 2

- Aktualny odpis z właściwej ewidencji (KRS/CEIDG)

- Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadające kwalifikacje Prowadzących – kopie

potwierdzone za zgodność z oryginałem

 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE ŁOPUSZNO

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Łopuszno w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie

dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

 

XIV.

 

Milczany, 24.11.2020

Zapytanie ofertowe

1.      Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy  urządzeń oraz środków ochrony w ramach walki z COVID-19 dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „SENIOR NA PLUS” skierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie: RPSW.09.02.00. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych

Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)  z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 Niniejsze postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

 

2. Zamawiający:

FUNDACJA RESTART

Milczany 123, 27-600 Sandomierz

NIP: 8641955895

REGON: 380598454

Telefon: 697630936

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa urządzeń do przeciwdziałania i środków ochrony osobistej służących walce z  COVID-19 dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

– Lasocin,

- Pisary,

- Jakubowice,

- Ożarów.

Przedmiotem zamówienia jest zgodny z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia.

Środki ochrony przeznaczone będą dla uczestników zajęć  dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora

Kody CPV:

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

18143000 - Akcesoria ochronne

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33141000-0 – Jednorazowe niechemiczne artykuły medyczne i hemtologiczne

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

33121000-4 - Ambulatoryjny system rejestrujący3

3158300-5 - Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe

 

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Płyn do dezynfekcji rąk 100 ml – Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym na bazie alkoholu etylowego, butelka 100 ml, spray

650 szt.

2.

Maseczki jednorazowe:

- trójwarstwowa, włókninowa, biała, z gumkami

- wykonana z niepylącej i hypoalergicznej włókniny

- zapewnia skuteczność filtracji bakterii BFE >98% , zabezpiecza przed zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową, chroni przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami

- posiada wkładkę modelującą na nos,

- niesterylna

- jednorazowego użytku

- opakowanie po 50 sztuk

 1300 szt.

3

Pulsoksymetr:

- podręczny pulsoksymetr napalcowy

- Wyświetlacz: OLED 

- Kierunek odczytu: jedna strona

- Dokładność:   SpO2: 70%~100%,  ±2% Puls: 30~99bpm,±2bpm; 100~250bpm,±2bpm, Indeks Perfuzji: 0.2~1.0%,±0.2 digits; 1.1~20.0% ,±20%

- Zasilanie: AAAx2

- Wymiary: 62.0x37.0x32.0mm

- Waga(z bateriami): 28.6g

- Pomiar: Puls, Tlen, Spo2,PI(perfusion index)

- Powiadomienia: Status zużycia bateri,Słaby lub niestabilny odczyt

- Zakres stosowania: Dorośli, Młodzież, Dziecko

65szt.

4.

Lampa bakteriobójcza przepływowa:

- Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza

- Funkcja jednokierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni

- Maksymalny metraż (kubatura) dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej: 50 m3

- Powierzchnia naświetlania przy dezynfekcji bezpośredniej z odległości 1 m: 7 m2

- Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C

- Długość Fali UV-C: 253,7 nm

- Klasa ochronności: I

- Kolor: obudowa biały mat, front srebrny ocynkowany

- Kolor frontu: srebrny ocynkowany

- Przepływ powietrza: 160 m3/h

- Filtr przeciwkurzowy

- Miejsce na filtr HEPA

- Żywotność źródła światła: 9000h

- Napięcie zasilające: 220-240V

- Stopień szczelności: IP20

- Przewód zasilający: 3m

- Włącznik on-off

- Wymiary (A/B/C) [mm]: 160x160x724

4 szt.

      

4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Kluby Seniora na terenie Gminy Ożarów - wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca.

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się

we własnym zakresie dokonać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.

 

5. Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji)

Zapytanie ofertowe skierowane jest wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

6. Kryteria wyboru oferty:

Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1: „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”:

C = (CON / COB) x 100 % x 100

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”;

C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;

C OB - cena oferty badanej;

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.1.  Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

 

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę brutto za realizację całości zamówienia

7.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

7.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.5. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup i dostawę urządzeń oraz środków ochrony – COVID-19 w ramach projektu „SENIOR NA PLUS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny.

 

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530  Ożarów, w dni robocze
w godz. 8.00-15.00
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub

W formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa na zakup i dostawę urządzeń i środków ochrony – COVID-19 do Klubów seniora na terenie Gminy Ożarów”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 01.12.2020 r. do godziny 15.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

 

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

Renata Miszczuk, Tel. 697-630-936

 

10. Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami.

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

5. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.

6. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 1 miesiąc po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem.

7. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy.

 

11. Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta.

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) jego oferta zostanie odrzucona, a do podpisania umowy zostanie zaproszony oferent, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

                                                           

13. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wzór oferty

2) załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych

 

 

…….………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                                                                                                                                                      w  imieniu Zamawiającego

 

SENIOR NA PLUS

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

 

XIII.

Milczany, 17.09.2020

Zapytanie ofertowe

 

1.      Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy środków – ozonatorów - ochrony w ramach walkiz COVID-19 dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „SENIOR NA PLUS”

 

Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

 

Działanie:  RPSW.09.02.00.  Ułatwienie  dostępu  do  wysokiej  jakości  usług  społecznych i zdrowotnych 

 

Poddziałanie:  RPSW.09.02.01  Rozwój  wysokiej  jakości  usług  społecznych  (projekty konkursowe)  z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata2014-2020

 

Niniejsze postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

 

2.      Zamawiający:

 

FUNDACJA RESTART

Milczany 123, 27-600 Sandomierz

NIP: 8641955895

REGON: 380598454

Telefon: 697630936

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

 

Zakup i dostawa generatorów ozonu służące do ozonowania pomieszczeń służących walce z COVID-19 dla 4 Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

– Lasocin,

- Pisary,

- Jakubowice,

- Ożarów.

Przedmiotem zamówienia jest zgodny z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia.

Ozonatory przeznaczone będą dla uczestników zajęć  dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora.

 

Kody CPV:

 

42981000-6 – Generatory ozonu

 

 

4.      Opis przedmiotu zamówienia

 

4.1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

4 (cztery) x generatory ozonu służące do ozonowania pomieszczeń w których znajdują się Kluby Seniora. 

Urządzenia powinny charakteryzować się minimalnymi parametrami:

- wydajność ozonu min. 30g/h (tj. 30 000 mg/h)

- zasilanie AC 230V

- certyfikat zgodności z CE

- gwarancja min. 2 lata (24 miesiące).

 

Okres realizacji dostawy: 30 dni od podpisania umowy

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach 

- Klub Seniora w Lasocinie

- Klub Seniora w Pisarach

- Klub Seniora w Ożarowie

 

4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Kluby Seniora na terenie Gminy Ożarów - wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się we  własnym  zakresie  dokonywać  wyładunku  i  wniesienia  dostarczonego  towaru  do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.

 

5.      Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji)

     Zapytanie ofertowe skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych wykonujących przedmiot zamówienia.

 

6.      Kryteria wyboru oferty: 

 

Sposób  obliczania  punktów  w  ramach  kryterium  1:  „Cena  brutto  za  realizację  całości przedmiotu zamówienia.”:

C = (CON / COB) x 100 % x 100

gdzie:

C  –  liczba  punktów  w  ramach  kryterium  „Cena  brutto  za  realizację  całości  przedmiotu zamówienia.”;

C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;

C OB - cena oferty badanej;

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.1.  Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień
w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej  niż  30%  od  oszacowanej  przez  Zamawiającego  wartości  zamówienia  lub  średniej
 arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych  w  treści  oferty  o  czym  informuje  Oferenta.  Jeżeli  oferent  nie  poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty: 

 

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.2. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę brutto za realizację całości zamówienia, tj. cena za zakup i dostawę 4 sztuk ozonatorów.

7.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

7.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

7.5. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. 

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup i dostawę ozonatorów – COVID-19 w ramach projektu „SENIOR NA PLUS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny.

 

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1  Oferta  może  zostać  złożona  osobiście  w  siedzibie  Zamawiającego,  przesłana  pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530  Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub

W  formie  elektronicznej  na  adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  z  tytułem wiadomości „Oferta cenowa na zakup i dostawę ozonatorów – COVID-19 do Klubów seniora na terenie Gminy Ożarów”.

W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg. 

 

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

 

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 25.09.2020 r. do godziny 15.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. 

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

 

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

Renata Miszczuk, Tel. 697-630-936

 

10. Dodatkowe warunki

1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  żądania  uzupełnienia  dokumentów bądź  ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami. 

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona. 

3.  Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. 

5. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 

6.  Pozostałe  oferty  wiążą  jeszcze  przez  1  miesiąc  po  podpisaniu  umowy  z  wybranym Oferentem. 

7. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy.

 

 

11. Wybór oferty najkorzystniejszej

1.  Oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów  zostanie  wybrana  jako  oferta

najkorzystniejsza. 

2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta. 

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy. 

4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie  się  uchylał  od  podpisania  umowy  (tj.  nie  podpisze  umowy  w  miejscu  i  terminie wskazanym przez Zamawiającego) jego oferta zostanie odrzucona, a do podpisania umowy zostanie zaproszony oferent, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

 

12. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wzór oferty 

2) załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych

 

SENIOR NA PLUS

 

 

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

XII.

 

Milczany, 31.08.2020

Zapytanie ofertowe

 

1.      Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy środków ochrony w ramach walki
z COVID-19 dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „SENIOR NA PLUS” skierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej

 

Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

 

Działanie:  RPSW.09.02.00.  Ułatwienie  dostępu  do  wysokiej  jakości  usług  społecznych

i zdrowotnych 

 

Poddziałanie:  RPSW.09.02.01  Rozwój  wysokiej  jakości  usług  społecznych  (projekty

konkursowe)  z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2014-2020

 

Niniejsze postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

 

2.      Zamawiający:

 

FUNDACJA RESTART

Milczany 123, 27-600 Sandomierz

NIP: 8641955895

REGON: 380598454

Telefon: 697630936

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.      Przedmiot zamówienia:

 

Zakup i dostawa generatorów ozonu służące do ozonowania pomieszczeń służących walce z COVID-19 dla 4 Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

– Lasocin,

- Pisary,

- Jakubowice,

- Ożarów.

Przedmiotem zamówienia jest zgodny z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia.

Ozonatory przeznaczone będą dla uczestników zajęć  dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia
z Klubów Seniora.

 

Kody CPV:

 

42981000-6 – Generatory ozonu

 

 

4.      Opis przedmiotu zamówienia

 

4.1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 

4 (cztery) x generatory ozonu służące do ozonowania pomieszczeń w których znajdują się Kluby Seniora. 

Urządzenia powinny charakteryzować się minimalnymi parametrami:

- wydajność ozonu min. 30g/h (tj. 30 000 mg/h)

- zasilanie AC 230V

- certyfikat zgodności z CE

- gwarancja min. 2 lata (24 miesiące).

 

Okres realizacji dostawy: 30 dni od podpisania umowy

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach 

- Klub Seniora w Lasocinie

- Klub Seniora w Pisarach

- Klub Seniora w Ożarowie

 

4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Kluby Seniora na terenie

Gminy Ożarów - wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się
we  własnym  zakresie  dokonywać  wyładunku  i  wniesienia  dostarczonego  towaru  do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.

 

5.      Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji)

Zapytanie ofertowe skierowane jest wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

 

6.      Kryteria wyboru oferty: 

 

Sposób  obliczania  punktów  w  ramach  kryterium  1:  „Cena  brutto  za  realizację  całości przedmiotu zamówienia.”:

C = (CON / COB) x 100 % x 100

gdzie:

C  –  liczba  punktów  w  ramach  kryterium  „Cena  brutto  za  realizację  całości  przedmiotu zamówienia.”;

C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;

C OB - cena oferty badanej;

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.1.  Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień
w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej  niż  30%  od  oszacowanej  przez  Zamawiającego  wartości  zamówienia  lub  średniej
arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych
w postępowaniu.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych  w  treści  oferty  o  czym  informuje  Oferenta.  Jeżeli  oferent  nie  poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty: 

 

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7.2. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę brutto za realizację całości zamówienia, tj. cena za zakup i dostawę 4 sztuk ozonatorów.

7.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.  

7.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

7.5. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. 

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup i dostawę ozonatorów – COVID-19 w ramach projektu „SENIOR NA PLUS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny.

 

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1  Oferta  może  zostać  złożona  osobiście  w  siedzibie  Zamawiającego,  przesłana  pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530  Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub

W  formie  elektronicznej  na  adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  z  tytułem wiadomości „Oferta cenowa na zakup i dostawę ozonatorów – COVID-19 do Klubów seniora na terenie Gminy Ożarów”.

W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg. 

 

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

 

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.09.2020 r. do godziny 15.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi

w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego. 

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu

ofertowym zostaną odrzucone.

 

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

Renata Miszczuk, Tel. 697-630-936

 

10. Dodatkowe warunki

1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  żądania  uzupełnienia  dokumentów bądź  ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami. 

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona. 

3.  Zamawiający  w  celu  ustalenia,  czy  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona. 

5. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 

6.  Pozostałe  oferty  wiążą  jeszcze  przez  1  miesiąc  po  podpisaniu  umowy  z  wybranym Oferentem. 

7. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy.

 

 

11. Wybór oferty najkorzystniejszej

1.  Oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów  zostanie  wybrana  jako  oferta

najkorzystniejsza. 

2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta. 

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy. 

4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie  się  uchylał  od  podpisania  umowy  (tj.  nie  podpisze  umowy  w  miejscu  i  terminie wskazanym przez Zamawiającego) jego oferta zostanie odrzucona, a do podpisania umowy zostanie zaproszony oferent, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

 

12. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wzór oferty 

2) załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych

 

SENIOR NA PLUS

 

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

XI.

 

Milczany, 13.08.2020

Fundacja RESTART

Milczany 123

27 – 600 Sandomierz

NIP: 8641955895

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW

SENIORA NA TERENIE GMINY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH PISARY

I JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Zamawiający FUNDACJA RESTART, na terenie województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu „SENIOR na plus”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wyboru osób prowadzających ogrodnicze zajęcia grupowe dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

- Pisary,

- Jakubowice.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (osoby prowadzącej), która przeprowadzi ogrodnicze zajęcia grupowe dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej UP, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

 

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Usługi będą realizowane w planowanym okresie: wrzesień 2020 r. – marzec 2022 r. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.

Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.

Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi na podstawie umowy zlecenie, a także z przedsiębiorstwem umowy o współpracę.

 

Kody CPV:

80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie cyklicznych zajęć ogrodniczych grupowych dla seniorów – uczestników projektu „Senior na plus” w okresie wrzesień 2020 – marzec 2022.

 

Postępowanie ma na celu wyłonienie:

 

Osoby prowadzącej grupowe zajęcia ogrodnicze dla uczestników projektu

 

Zakres tematyczny: sadzenie własnoręczne roślin w doniczkach i hodowla ich w warunkach

domowych, np. zioła, sadzenie ogródka, zajęcia praktyczne

 

Liczba uczestników: 50 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 1 KS x 8h x 24mce= 192h

Umowa zlecenie: 1KS x 4h x 24mce = 96h

Łącznie: 288h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

 

1. Jakubowice (10 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

2. Pisary (15 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

 

Okres realizacji usługi: 09.2020 r. – 31.03.2022r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

 

2. Warunki udziału w postępowaniu

 

2.1. Postępowanie skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zapewnić kadrę (tj. na dzień podpisania umowy powinien dysponować co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia spełniająca poniższe kryteria, który to wykaz będzie stanowić załącznik do umowy z Zamawiającym).

 

2.2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 

Wykształcenie minimum średnie, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych.

 

2.3. Opis pozostałych warunków udziału w postępowaniu

 

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.).

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki:

WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanej oferty przez Wykonawcę, która będzie jednocześnie stanowiła deklarację jego spełnienia.

 

3.3. Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie

 

Wykonawca zobowiązanie się:

a) zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej o wymaganiach opisanych w pkt 2.2. z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.)

b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.

c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca złoży oświadczenie o braku ofert pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. a). w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony

d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 tys. zł . z zastrzeżeniem zasad opisanych powyżej gdzie spełnienie tego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

e) w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać warunek na dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działowość gospodarczą złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium.

 

3. Kryteria wyboru oferty:

 

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 80% (maksymalnie 80 punktów)

Kryterium II Kwalifikacje prowadzącego = suma punktów uzyskana z kwalifikacji oferenta / najwyższa suma punktów z kwalifikacji wskazana w ofertach x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

Sposób liczenia punktów:

- wykształcenie podyplomowe kierunkowe – 3 pkt.

- zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach kierunkowych (uprawniające do prowadzenia zajęć/warsztatów o podobnych tematyce) – 1 pkt. za każde zaświadczenie,

- referencje potwierdzające przeprowadzenie warsztatów o podobnej tematyce – 2 pkt. za każdą referencję.

Kryterium III - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie kryterium = tak x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

 

4. Sposób przygotowania i składania ofert

 

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Renata Miszczuk, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 697-630-936.

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie:

a) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów – warsztaty ogrodnicze”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg.

lub

b) pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco:

„Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów– warsztaty ogrodnicze”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

5. Oferta musi być złożona do 21.08.2020 r. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

9. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

10. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymaga zachowania pisemnej formy.

11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

14. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

5. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

 

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

6. Pozostałe postanowienia

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

5. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Oferenta. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo;

6. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem, który otrzymał najwyższą ilość punktów, w przypadku kiedy z tym Oferentem wcześniejsza realizacja umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie z ustaleniami.

12. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

13. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

14. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego.

15. Zamawiający przekaże informację odnośnie adresu realizacji zamówienia przy ustalaniu harmonogramu zajęć.

16. Przedmiot zamówienia obejmuje gwarancję stałej opłaty miesięcznej przez cały okres trwania umowy, tj. do 31.03.2022r.

17. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami umowy i bez zachowania należytej staranności,

b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą

poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu realizacji umowy;

b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia

Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

19. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który wskazał imiennie więcej niż jedną osobę do realizacji zamówienia, w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą znajdą się zapisy mówiące o konieczności realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie osoby, wskazane imiennie przez Wykonawcę w części II formularza ofertowego.

20. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela, Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.

21. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

 

7. Pozostałe postanowienia

 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności:

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia;

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielaniu zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert.

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

 

 

SENIOR NA PLUS

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu

do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

X.

 

Milczany, 09.07.2020

Fundacja RESTART

Milczany 123

27 – 600 Sandomierz

NIP: 8641955895

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH RUCHOWE ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMNY OŻARÓW,
W MIEJSCOWOŚCIACH LASOCIN, PISARY, JAKUBOWICE
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Zamawiający FUNDACJA  RESTART,  na  terenie  województwa  świętokrzyskiego, w ramach projektu  „SENIOR na plus”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój  wysokiej  jakości  usług  społecznych  (projekty  konkursowe),  planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wyboru osób prowadzających zajęcia grupowe – ruchowe dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

– Lasocin,

- Pisary,

- Jakubowice.

Przedmiotem  zamówienia  jest  wybór  Wykonawcy  (osób  prowadzących),  które przeprowadzą zajęcia grupowe dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora,  będących  Uczestnikami  Projektu,  których  celem  jest  poprawa  sprawności fizycznej UP,  umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  Usługi będą realizowane w planowanym okresie: lipiec 2020 r. – marzec 2022 r. Zajęcia realizowane  będą  w  terminach  i  godzinach  dostosowanych  do  możliwości  UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.

Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry. 

Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu. 

Zamawiający deklaruje  nawiązanie  współpracy z  osobami  fizycznymi  na  podstawie umowy zlecenie, a także z przedsiębiorstwem umowy o współpracę. 

Kody CPV: 

92600000-7 – usługi sportowe

80570000-0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

W związku  z  powyższym  zamówieniem  poszukujemy  potencjalnych  Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy  o  wycenę  kosztów  niezbędnych  do  prawidłowego  i  pełnego  wykonania przedmiotu  zamówienia  wraz  z  wszelkimi  opłatami  i  podatkami  wynikającymi z odpowiednich przepisów.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Osoba prowadząca zajęcia ruchowe dla uczestników projektu 

Zakres  tematyczny: Poprawa  i  utrzymanie  poziomu  sprawności  i  wydolności  organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie ind. dysfunkcji ruchowych, ćwiczenia w bólach kręgosłupa, a także aktywnie ćwiczą na przyrządach np. rowerki, piłki, kijki nordic walking.

Liczba uczestników: 40 uczestników projektu

Ilość godzin: 

Umowa zlecenie: 3 KS x 8h x 24mce= 576h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1. Jakubowice (10 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna, 

2. Pisary (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna, 

3. Lasocin (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna, 

Okres realizacji usługi: 07.2020 r. – 31.03.2022r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku  nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

2. Warunki udziału w postępowaniu

2.1.  Postępowanie  skierowane  jest  do  osób  fizycznych  lub  podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia. 

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zapewnić kadrę (tj. na dzień podpisania umowy powinien dysponować co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną  do  osobistego  świadczenia  przedmiotu  zamówienia  spełniająca  poniższe kryteria, który to wykaz będzie stanowić załącznik do umowy z Zamawiającym).

2.2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych 

3. Opis pozostałych warunków udziału w postępowaniu

Wybór  Wykonawcy  będzie  się  odbywał  z  zachowaniem zapytania  ofertowego wymaganego  przy  realizacji  projektów, bez  stosowania  procedur  określonych w  ustawie  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  prawo  zamówień  publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki: 

WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

- pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie  oświadczenia  złożonego  w  treści  formularza  ofertowego,  stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  na  podstawie  podpisanej  oferty  przez Wykonawcę, która będzie jednocześnie stanowiła deklarację jego spełnienia.

a.       Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie

Wykonawca zobowiązanie się:

a)      zatrudnić  przy  wykonaniu  zamówienia,  co  najmniej  1  osoby  bezrobotnej o wymaganiach opisanych w pkt 2.2. z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn.

zm.) 

b)    zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już  bezrobotnego  przed  dniem  złożenia  oferty  na  zasadach  opisanych  w  pkt.  a)  i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.

c)      W  przypadku  braku  możliwości  zatrudnienia  osoby  bezrobotnej  z  przyczyn niezależnych  od wykonawcy  w  terminie  określonym  w  pkt.  b)  i  wykonawca  złoży oświadczenie   o  braku   ofert  pracy  osób  bezrobotnych  posiadających  kwalifikacje wskazane  w  pkt.  a).  w  powiatowym  urzędzie  pracy  albo  odpowiednim  organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony 

d)    w przypadku nie wywiązania się  z obowiązku  zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 tys. zł . z zastrzeżeniem zasad  opisanych  powyżej  gdzie  spełnienie  tego  obowiązku  stało  się  niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy. 

e)    w przypadku gdy Wykonawcą  jest  osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać  warunek  na  dzień  składania  oferty.  Jeżeli  osoba  fizyczna  nieprowadząca działowość gospodarczą złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium.

4. Kryteria wyboru oferty: 

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 80% (maksymalnie 80 punktów)

Kryterium  II  Kwalifikacje  prowadzącego  =  suma  punktów  uzyskana  z  kwalifikacji oferenta / najwyższa suma punktów z kwalifikacji wskazana w ofertach  x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

Sposób liczenia punktów:

 - wykształcenie podyplomowe kierunkowe – 3 pkt. 

-  zaświadczenia  o  odbytych  kursach,  szkoleniach  kierunkowych  (uprawniające  do prowadzenia zajęć/warsztatów o podobnych tematyce) – 1 pkt. za każde zaświadczenie,

- referencje potwierdzające przeprowadzenie warsztatów o podobnej tematyce – 2 pkt. za każdą referencję.

Kryterium  III  -  Spełnienie  klauzuli  społecznej  –  wykonawca  deklaruje  spełnienie kryterium = tak x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

5. Sposób przygotowania i składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Renata Miszczuk, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. +48 697-630-936.

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530  Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

3.  Złożenie  oferty  polega  na  wypełnieniu  „formularza  ofertowego”  stanowiącego  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie: 

a) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , z tytułem wiadomości „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie ruchowych warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg. 

lub 

b) pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco:

„Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie ruchowych warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów”.

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta. 

4. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowymi być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania. 

5. Oferta musi być złożona do 17.07.2020 r. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert. 

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 

9. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana. 

10. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymaga zachowania pisemnej formy. 

11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty. 

12.  Oferta  wymaga  podpisu  osób  uprawnionych  do  reprezentowania  Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych. 

14. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w  imieniu  Zamawiającego  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.  Zamawiający  wyklucza  udział  Wykonawców  wykluczonych  z  postępowania,  tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. 

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z  postępowania.  Ofertę  Wykonawcy  wykluczonego  uważa  się  za odrzuconą.

7. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym  danego  Oferenta.  W  przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.  

5. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Oferenta. Oferta wymaga  podpisu  osób  uprawnionych  do  reprezentowania  podmiotu  składającego zgodnie  z  wymaganiami  ustawowymi.  Jeśli  ofertę  podpisuje  inna  osoba,  Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo; 

6.  Ocenie  merytorycznej  podlegają  tylko  oferty  spełniające  kryteria  formalne. W  przypadku  braku  załączonych  do  oferty  wymaganych  niniejszym  zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert. 

10.  W  przypadku,  gdy  wybrany  Wykonawca  odstąpi  od  podpisania  umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem, który  otrzymał  najwyższą  ilość  punktów,  w  przypadku  kiedy  z  tym  Oferentem wcześniejsza  realizacja  umów  nie  odbywała  się  w  sposób  terminowy  i  zgodnie  z ustaleniami. 

12.  W  przypadku  wyboru  oferty,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych  zadań,  w  szczególności  w  zakresie  wymiany  informacji,  konsultacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji. 

13.  Zamawiający nie będzie  ponosił  dodatkowych  kosztów  związanych  z  realizacją przedmiotu zamówienia. 

14. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego. 

15.  Zamawiający  przekaże  informację  odnośnie  adresu  realizacji  zamówienia  przy ustalaniu harmonogramu zajęć. 

16. Przedmiot zamówienia obejmuje gwarancję stałej opłaty miesięcznej przez cały okres trwania umowy, tj. do 31.03.2022r. 

17. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy: 

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług będących  przedmiotem  niniejszego  zapytania  w  sposób  zgodny  z  postanowieniami umowy i bez zachowania należytej staranności, 

b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.: 

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności, 

-  w  przypadku  uznania  bądź  kwestionowania  przez  Instytucję  Zarządzającą  poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu  umowy. 

18.  Zamawiający przewiduje  możliwość  dokonywania  istotnych  zmian  postanowień umowy w zakresie: 

a) Terminu realizacji umowy; 

b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia; 

c)  Zasad  płatności  (Zamawiający  informuje,  że  termin  płatności  wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); 

Wskazane  powyżej  istotne  zmiany  postanowień  umowy  zostaną  wprowadzone  do umowy  pod  warunkiem  wystąpienia  w  toku  realizacji  Projektu  okoliczności uzasadniających  wprowadzenie  zmian  w  celu  należytej  realizacji  Projektu.  Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy. 

19. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który wskazał imiennie więcej niż jedną osobę  do  realizacji  zamówienia,  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym, a  Wykonawcą  znajdą  się  zapisy  mówiące  o  konieczności  realizacji  przedmiotu zamówienia przez wszystkie osoby, wskazane imiennie przez Wykonawcę w części II formularza ofertowego. 

20. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot zamówienia  wykona  osoba  wskazana  imiennie  w  formularzu  ofertowym  przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela, Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego. 

21. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów  Prawa  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1579  z  późn.  zm.). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

8. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności: 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

- postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia; 

2.  Zamawiający  może  unieważnić  postępowanie,  jeśli  środki,  który  Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  lub  wartość  najkorzystniejszej  oferty  jest  wyższa  od  wartości,  którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 

- ubiegali się o udzielaniu zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed upływem terminu składania ofert; 

- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert. 

 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

 

SENIOR NA PLUS

 

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach  RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

IX.

Milczany, 02.07.2020

Fundacja RESTART Milczany 123

27 – 600 Sandomierz

NIP: 8641955895

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMINY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH PISARY I JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Zamawiający FUNDACJA RESTART, na terenie województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu „SENIOR na plus”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wyboru osób prowadzających zajęcia grupowe w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

 - Pisary,

- Jakubowice.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (osoby prowadzącej), która przeprowadzi zajęcia grupowe w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej UP, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: lipiec 2020 r. – marzec 2022 r. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry. Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi na podstawie umowy zlecenie, a także z przedsiębiorstwem umowy o współpracę.

Kody CPV:

92312000-1 – usługi artystyczne

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

1.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie cyklicznych zajęć grupowych w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla seniorów – uczestników projektu „Senior na plus” w okresie czerwiec 2020 – marzec 2022. Postępowanie ma na celu wyłonienie:

 Osoby prowadzącej klub filmowo-dyskusyjny dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: Prowadzenie seansów filmowych dla uczestników projektu, prowadzenie dyskusji tematycznych dot. treści zawartych w filmach.

Liczba uczestników: 25 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 2KS x 4h x 24mce= 192h Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1. Jakubowice (10 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

2. Pisary (15 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

Okres realizacji usługi: 07.2020 r. – 31.03.2022r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

2. Warunki udziału w postępowaniu

2.1. Postępowanie skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zapewnić kadrę (tj. na dzień podpisania umowy powinien dysponować co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia spełniająca poniższe kryteria, który to wykaz będzie stanowić załącznik do umowy z Zamawiającym).

2.2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów filmowych dla seniorów

2.3. Opis pozostałych warunków udziału w postępowaniu

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki:

WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanej oferty przez Wykonawcę, która będzie jednocześnie stanowiła deklarację jego spełnienia.

2.4. Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie

Wykonawca zobowiązanie się:

a) zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej o wymaganiach opisanych w pkt 2.2. z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.)

b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.

c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca złoży oświadczenie o braku ofert pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. a). w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony

d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 tys. zł . z zastrzeżeniem zasad opisanych powyżej gdzie spełnienie tego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

e) w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać warunek na dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działowość gospodarczą złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium.

3. Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

 Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 80% (maksymalnie 80 punktów)

Kryterium II Kwalifikacje prowadzącego = suma punktów uzyskana z kwalifikacji oferenta / najwyższa suma punktów z kwalifikacji wskazana w ofertach x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

Sposób liczenia punktów:

- wykształcenie podyplomowe kierunkowe – 3 pkt.

- zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach kierunkowych (uprawniające do prowadzenia zajęć/warsztatów o podobnych tematyce) – 1 pkt. za każde zaświadczenie,

- referencje potwierdzające przeprowadzenie warsztatów o podobnej tematyce – 2 pkt. za każdą referencję.

 Kryterium III - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie kryterium = tak x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

4. Sposób przygotowania i składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Renata Miszczuk, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 697-630-936.

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie:

a) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów – klub filmowo-dyskusyjny”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg. lub

b) pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów– klub filmowo-dyskusyjny”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

5. Oferta musi być złożona do 10.07.2020 r. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

9. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

10. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymaga zachowania pisemnej formy.

 11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

14. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

 1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

5. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Oferenta. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo;

6. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

10. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem, który otrzymał najwyższą ilość punktów, w przypadku kiedy z tym Oferentem wcześniejsza realizacja umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie z ustaleniami.

12. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

13. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

14. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego.

 15. Zamawiający przekaże informację odnośnie adresu realizacji zamówienia przy ustalaniu harmonogramu zajęć.

 16. Przedmiot zamówienia obejmuje gwarancję stałej opłaty miesięcznej przez cały okres trwania umowy, tj. do 31.03.2022r.

17. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:

 a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami umowy i bez zachowania należytej staranności,

b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.: - w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności, - w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

18. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu realizacji umowy;

 b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

19. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który wskazał imiennie więcej niż jedną osobę do realizacji zamówienia, w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą znajdą się zapisy mówiące o konieczności realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie osoby, wskazane imiennie przez Wykonawcę w części II formularza ofertowego.

20. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela, Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.

21. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

7. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności: - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; - postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia;

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielaniu zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert.

Załącznik Nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

 

SENIOR NA PLUS

 

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

VIII.

 

Milczany, 25.06.2020

Zapytanie ofertowe

 

1.       Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy środków ochrony w ramach walki z COVID-19 dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „SENIOR NA PLUS”

Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: RPSW.09.02.00. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Niniejsze postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

2.       Zamawiający:

FUNDACJA RESTART

 Milczany 123, 27-600 Sandomierz NIP: 8641955895 REGON: 380598454 Telefon: 697630936 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.       Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków ochrony osobistej służących walce z COVID-19 dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

 – Lasocin,

- Pisary,

- Jakubowice,

- Ożarów.

Przedmiotem zamówienia jest zgodny z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia.

Środki ochrony przeznaczone będą dla uczestników zajęć dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora

Kody CPV:

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

18143000 - Akcesoria ochronne 18424300 - Rękawice jednorazowe

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

38412000-6 – termometry

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podzielił zakupy na dwa zadania:

Zadanie 1 – Realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml – Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym na bazie alkoholu etylowego.

16 szt.

 

2

Płyn do dezynfekcji powierzchni 5 l – na bazie alkoholu

etylowego, obj. 70%. Produkt o działaniu wirusobójczym,

bakteriobójczym i grzybobójczym

4 szt.

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. M

800 szt.

4

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. L

500 szt.

5

Przyłbice ochronne:

- Szyba z poliwęglanu (PC) 0.8mm

- ramka wykonana z wzmocnionego tworzywa ABS

- Uniwersalny rozmiar i ergonomiczny kształt

- regulacja długości pasków mocujących (15 możliwych

ustawień)

- Szeroki pasek (25mm) wykonany z elastycznego

silikonu

- Szybka przednia zapewniająca pełną ochronę twarzy

(246 x 310mm)

- Wysoka przeźroczystość szybki i przepuszczalność

światła (90%)

65 szt.

6

Fartuchy jednorazowe - włókninowy na troki ze gumkami na mankietach, biały, rozm. L, Gramatura: 40g

8 szt.

7

Termometr bezdotykowy:

- Zakres pomiaru:32-43

- Jednostka pomiaru:/

- Czas pomiaru: 1 sek.

- Automatyczne wyłączenie: 30 sek.

4 szt.

 

Okres realizacji dostawy:

30 dni od podpisania umowy

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach

- Klub Seniora w Lasocinie

- Klub Seniora w Pisarach

- Klub Seniora w Ożarowie

Zadanie 2 – Realizacja w ciągu 14 miesięcy – sukcesywne dostawy

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml – Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym na bazie alkoholu etylowego.

224 szt.

2

Płyn do dezynfekcji powierzchni 5 l – na bazie alkoholu

etylowego, obj. 70%. Produkt o działaniu wirusobójczym,

bakteriobójczym i grzybobójczym

56 szt.

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. M

11 200 szt.

4

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. L

7000 szt.

5

Fartuchy jednorazowe - włókninowy na troki ze gumkami na mankietach, biały, rozm. L, Gramatura: 40g

112 szt.

 

 

Okres realizacji dostaw: 14 miesięcy w okresie realizacji projektu. Sukcesywny zakup i dostawa 1 raz w miesiącu

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach

- Klub Seniora w Lasocinie

- Klub Seniora w Pisarach

- Klub Seniora w Ożarowie

 

Sukcesywna dostawa 1 raz w miesiącu obejmować będzie następujące ilości:

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml

16 szt. (4 szt. x 4 KS)

2

Płyn do dezynfekcji powierzchni 5 l

4 szt. (1 szt. x 4 KS)

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. M

800 szt. (200 szt. x 4 KS)

4

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. L

500 szt. (125 szt. x 4 KS)

5

Fartuchy jednorazowe

8 szt. (2 szt. x 4 KS)

 

4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Kluby Seniora na terenie

Gminy Ożarów - wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca wszystkie dostawy do Zamawiającego będzie realizował na podstawie zamówień składanych drogą telefoniczną, na piśmie lub e-mailem przez upoważnione osoby.

b) Dostawy co do zasady będą odbywać się jeden raz w miesiącu do wszystkich klubów seniora

c) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do klubu Seniora w Ożarowie, w dni robocze w godzinach 7:00 do 20:00.

d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.

5. Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji)

Zapytanie ofertowe skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

6. Kryteria wyboru oferty:

Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1: „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”:

C = (CON / COB) x 100 % x 100

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”;

C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;

C OB - cena oferty badanej; W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.1. Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę brutto za realizację całości zamówienia, tj. cena za realizację zadania 1 + cena za realizację zadania 2.

7.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.5. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup i dostawę środków ochrony – COVID-19 w ramach projektu „SENIOR NA PLUS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny.

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub

W formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa na zakup i dostawę środków ochrony – COVID-19 do Klubów seniora na terenie Gminy Ożarów”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 03.07.2020 r. do godziny 15.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

 Renata Miszczuk, Tel. 697-630-936

10. Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami.

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

5. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.

6. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 1 miesiąc po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem.

7. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy

11. Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta.

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) jego oferta zostanie odrzucona, a do podpisania umowy zostanie zaproszony oferent, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

12. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wzór oferty

2) załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych

 

 

 

                                                                                                                                                                                               …….………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

w imieniu Zamawiającego

 

SENIOR NA PLUS

 

 projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów

w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,

Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

VII.

 

Milczany, 22.06.2020

Fundacja RESTART

Milczany 123

27 – 600 Sandomierz

NIP: 8641955895

ZAPYTANIE OFERTOWE

PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA
NA TERENIE GMINY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH PISARY I JAKUBOWICE
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Zamawiający FUNDACJA RESTART, na terenie województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu „SENIOR na plus”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wyboru osób prowadzających zajęcia grupowe w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

 - Pisary,

 - Jakubowice.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (osoby prowadzącej), która przeprowadzi zajęcia grupowe w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej UP, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: czerwiec 2020 r. – marzec 2022 r. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.

Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.

Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu.

Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy z osobami fizyczny.

Kody CPV:

92312000-1 – usługi artystyczne

 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

 

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

1.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie cyklicznych zajęć grupowych w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla seniorów – uczestników projektu „Senior na plus” w okresie czerwiec 2020 – marzec 2022. Postępowanie ma na celu wyłonienie:

Osoby prowadzącej klub filmowo-dyskusyjny dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: Prowadzenie seansów filmowych dla uczestników projektu, prowadzenie dyskusji tematycznych dot. treści zawartych w filmach.

Liczba uczestników: 25 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 2KS x 4h x 24mce= 192h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1. Jakubowice (10 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

2. Pisary (15 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

 

Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.

 Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

2. Warunki udziału w postępowaniu

2.1. Postępowanie skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zapewnić kadrę (tj. na dzień podpisania umowy powinien dysponować co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia spełniająca poniższe kryteria, który to wykaz będzie stanowić załącznik do umowy z Zamawiającym).

2.2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów filmowych dla seniorów

2.3. Opis pozostałych warunków udziału w postępowaniu

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki:

WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanej oferty przez Wykonawcę, która będzie jednocześnie stanowiła deklarację jego spełnienia.

2.4. Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie

Wykonawca zobowiązanie się:

a) zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej o wymaganiach opisanych w pkt 2.2. z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.)

b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.

c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca złoży oświadczenie o braku ofert pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. a). w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony

d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 tys. zł . z zastrzeżeniem zasad opisanych powyżej gdzie spełnienie tego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

e) w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać warunek na dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działowość gospodarczą złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium.

 3. Kryteria wyboru oferty:

Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 80% (maksymalnie 80 punktów)

Kryterium II Kwalifikacje prowadzącego = suma punktów uzyskana z kwalifikacji oferenta / najwyższa suma punktów z kwalifikacji wskazana w ofertach x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

Sposób liczenia punktów:

- wykształcenie podyplomowe kierunkowe – 3 pkt.

- zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach kierunkowych (uprawniające do prowadzenia zajęć/warsztatów o podobnych tematyce) – 1 pkt. za każde zaświadczenie,

- referencje potwierdzające przeprowadzenie warsztatów o podobnej tematyce – 2 pkt. za każdą referencję.

Kryterium III - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie kryterium = tak x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

4. Sposób przygotowania i składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Renata Miszczuk, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 697-630-936.

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie:

a) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów – klub filmowo-dyskusyjny”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg.

lub

b) pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów– klub filmowo-dyskusyjny”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

5. Oferta musi być złożona do 30.06.2020 r. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

9. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

10. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymaga zachowania pisemnej formy.

11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

14. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

5. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Oferenta. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo;

6. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich negocjacji cenowych z Oferentami, których oferty spełniają warunku udziału w postępowaniu, także negocjacji cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą, niż przewidziana w budżecie na realizację zamówienia.

11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem, który otrzymał najwyższą ilość punktów, w przypadku kiedy z tym Oferentem wcześniejsza realizacja umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie z ustaleniami.

13. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

14. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

15. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego.

16. Zamawiający przekaże informację odnośnie adresu realizacji zamówienia przy ustalaniu harmonogramu zajęć.

17. Przedmiot zamówienia obejmuje gwarancję stałej opłaty miesięcznej przez cały okres trwania umowy, tj. do 31.03.2022r.

18. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami umowy i bez zachowania należytej staranności,

b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu realizacji umowy;

b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

20. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który wskazał imiennie więcej niż jedną osobę do realizacji zamówienia, w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą znajdą się zapisy mówiące o konieczności realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie osoby, wskazane imiennie przez Wykonawcę w części II formularza ofertowego.

21. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela, Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.

22. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

7. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności: - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; - postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia;

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: - ubiegali się o udzielaniu zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed upływem terminu składania ofert; - złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert.

Załącznik Nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

 

 

SENIOR NA PLUS

 

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

 

VI.

Milczany, 15.06.2020

Zapytanie ofertowe

1. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy środków ochrony w ramach walki z COVID-19 dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „SENIOR NA PLUS” skierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie: RPSW.09.02.00. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Niniejsze postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

2. Zamawiający:

FUNDACJA RESTART

Milczany 123, 27-600 Sandomierz

NIP: 8641955895

REGON: 380598454

Telefon: 697630936

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków ochrony osobistej służących walce z COVID-19 dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

– Lasocin,

- Pisary,

- Jakubowice,

- Ożarów.

Przedmiotem zamówienia jest zgodny z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia.

Środki ochrony przeznaczone będą dla uczestników zajęć dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora

Kody CPV:

33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

18143000 - Akcesoria ochronne

18424300 - Rękawice jednorazowe

33741300-9 - Środek odkażający do rąk

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

38412000-6 – termometry

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający podzielił zakupy na dwa zadania:

Zadanie 1 – Realizacja w ciągu 30 dni od podpisania umowy

 

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml – Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym na bazie alkoholu etylowego.

16 szt.

 

2

Płyn do dezynfekcji powierzchni 5 l – na bazie alkoholu

etylowego, obj. 70%. Produkt o działaniu wirusobójczym,

bakteriobójczym i grzybobójczym

4 szt.

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. M

800 szt.

4

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. L

500 szt.

5

Przyłbice ochronne:

- Szyba z poliwęglanu (PC) 0.8mm

- ramka wykonana z wzmocnionego tworzywa ABS

- Uniwersalny rozmiar i ergonomiczny kształt

- regulacja długości pasków mocujących (15 możliwych

ustawień)

- Szeroki pasek (25mm) wykonany z elastycznego

silikonu

- Szybka przednia zapewniająca pełną ochronę twarzy

(246 x 310mm)

- Wysoka przeźroczystość szybki i przepuszczalność

światła (90%)

65 szt.

6

Fartuchy jednorazowe - włókninowy na troki ze gumkami na mankietach, biały, rozm. L, Gramatura: 40g

8 szt.

7

Termometr bezdotykowy:

- Zakres pomiaru:32-43

- Jednostka pomiaru:/

- Czas pomiaru: 1 sek.

- Automatyczne wyłączenie: 30 sek.

4 szt.

 

Okres realizacji dostawy: 30 dni od podpisania umowy

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach

- Klub Seniora w Lasocinie

- Klub Seniora w Pisarach

- Klub Seniora w Ożarowie

Zadanie 2 – Realizacja w ciągu 14 miesięcy – sukcesywne dostawy

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml – Produkt do dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym na bazie alkoholu etylowego.

224 szt.

2

Płyn do dezynfekcji powierzchni 5 l – na bazie alkoholu

etylowego, obj. 70%. Produkt o działaniu wirusobójczym,

bakteriobójczym i grzybobójczym

56 szt.

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. M

11 200 szt.

4

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. L

7000 szt.

5

Fartuchy jednorazowe - włókninowy na troki ze gumkami na mankietach, biały, rozm. L, Gramatura: 40g

112 szt.

 

 

Okres realizacji dostaw: 14 miesięcy w okresie realizacji projektu. Sukcesywny zakup i dostawa 1 raz w miesiącu

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach

- Klub Seniora w Lasocinie

- Klub Seniora w Pisarach

- Klub Seniora w Ożarowie

 

Sukcesywna dostawa 1 raz w miesiącu obejmować będzie następujące ilości:

Lp.

Nazwa

Ilość

1

Płyn do dezynfekcji rąk 500 ml

16 szt. (4 szt. x 4 KS)

2

Płyn do dezynfekcji powierzchni 5 l

4 szt. (1 szt. x 4 KS)

3

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. M

800 szt. (200 szt. x 4 KS)

4

Rękawice jednorazowe nitrylowe rozm. L

500 szt. (125 szt. x 4 KS)

5

Fartuchy jednorazowe

8 szt. (2 szt. x 4 KS)

 

4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Kluby Seniora na terenie

Gminy Ożarów - wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca wszystkie dostawy do Zamawiającego będzie realizował na podstawie zamówień składanych drogą telefoniczną, na piśmie lub e-mailem przez upoważnione osoby.

b) Dostawy co do zasady będą odbywać się jeden raz w miesiącu do wszystkich klubów seniora
c) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do klubu Seniora w Ożarowie, w dni robocze
w godzinach 7:00 do 20:00.

d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się
we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.

 

5. Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji). Zapytanie ofertowe skierowane jest wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

 

6. Kryteria wyboru oferty:

Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1: „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”:

C = (CON / COB) x 100 % x 100

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”;

C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;

C OB - cena oferty badanej;

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.1. Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

 

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną kwotę brutto za realizację całości zamówienia,
tj. cena za realizację zadania 1 + cena za realizację zadania 2.

7.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

7.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.5. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.6. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta
na zakup i dostawę środków ochrony – COVID-19 w ramach projektu „SENIOR NA PLUS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny.

 

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa na zakup i dostawę środków ochrony – COVID-19 do Klubów seniora na terenie Gminy Ożarów”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx,.odt, .jpg.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym
w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 23.06.2020 r. do godziny 15.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

 

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

Renata Miszczuk, Tel. 697-630-936

10. Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich  wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami.

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

5. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną
w kolejności najwyższą ilość punktów.

6. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 1 miesiąc po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem.

7. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy.

11. Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

2. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści
tę informację na stronie internetowej Oferenta.

3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony
do podpisania umowy.

4. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) jego oferta zostanie odrzucona, a do podpisania umowy zostanie zaproszony oferent, który złożył drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

 

12. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wzór oferty

2) załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych

 

 

……………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

w imieniu Zamawiającego

 

SENIOR NA PLUS

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach

RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych,

 

Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

V.

 

Milczany, 09.06.2020

Zapytanie ofertowe

 

1.       Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy produktów spożywczych i materiałów zużywalnych dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „SENIOR NA PLUS” Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: RPSW.09.02.00. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Niniejsze postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

2.       Zamawiający: FUNDACJA RESTART Milczany 123, 27-600 Sandomierz NIP: 8641955895 REGON: 380598454 Telefon: 697630936 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.       Przedmiot zamówienia: Sukcesywny zakup i dostawa produktów spożywczych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji warsztatów kulinarnych i plastycznych w 3 klubach seniora na terenie Gminy Ożarów. Kody CPV: 15800000 – 6 - Rożne produkty spożywcze 37800000 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne 39298900 - Różne wyroby dekoracyjne 30190000 - Różny sprzęt i artykuły biurowe 44812000 - Farby do celów artystycznych

4.       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfika grupy docelowej: 40 osób niesamodzielnych uczęszczających do Klubów Seniora w Lasocinie, Pisarach i Jakubowicach 4.1. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część 4.1.1. Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na warsztaty kulinarne Zakres: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oraz dostawa produktów spożywczych oraz innych materiałów zużywalnych w celu realizacji warsztatów kulinarnych, w 3 klubach seniora na terenie Gminy Ożarów. a) Zamówienie będzie obejmować następujące elementy: Zakup i dostawa produktów spożywczych: - mąka 1 kg - cukier 1 kg - jaja z wolnego wybiegu - opakowanie 10 sztuk - mleko 2% tłuszczu – 1 litr - margaryna do pieczenia – 250g - proszek do pieczenia – opakowanie 30g - cukier wanilinowy – opakowanie 16g - pisaki cukrowe do dekoracji – zestaw 4 sztuki w opakowaniu - posypka cukrowa do dekoracji ciast i deserów – opakowanie 80g - lukier klasyczny biały opakowanie 70g - polewa czekoladowa deserowa opakowanie 100g - mięso mielone z mięsa wieprzowego opakowanie 400g - filet z kurczaka – opakowanie 2 sztuki na tacce - filet z dorsza bez skóry 200g - makaron typu spaghetti opakowanie 500g - makaron typu penne opakowanie 500g - kasa jęczmienna opakowanie 400 g (4 torebki x 100g) - ryż biały opakowanie 400 g (4 torebki x 100g) - owoce (różne, wg zamówienia) - warzywa (różne, wg zamówienia), UWAGA: Wyżej wymienione produkty spożywcze stanowią podstawę do sukcesywnych dostaw. Oznacza to, iż Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o tym, które z powyższych produktów będą podlegały zamówieniu. Każde zamówienie powinno się mieścić w następujących kwotach: Jakubowice 200zł/miesiąc Lasocin 200zł /miesiąc Pisary 200zł/miesiąc Powyższy katalog obejmuje produkty dla jednego klubu seniora, przy kalkulacji całkowitej wartości zamówienia należy wziąć pod uwagę dostawy do trzech klubów seniora w okresie 24 miesięcy. Okres realizacji dostaw 06.2020 r. – 31.03.2022r. Miejsce realizacji: - Klub Seniora w Jakubowicach (10 osób) - Klub Seniora w Lasocinie (15 osób) - Klub Seniora w Pisarach (15 osób)

Część 4.1.2. Zakup materiałów zużywalnych na warsztaty plastyczne Zakres: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oraz dostawa materiałów zużywalnych w celu realizacji warsztatów plastycznych, w 3 klubach seniora na terenie Gminy Ożarów.

a)      Zamówienie będzie obejmować następujące elementy: - papier kolorowy BRYSTOL 230g, arkusze 70x100cm - papier ksero A4 80g/cm2, ryza 500 arkuszy - papier ksero A5 80g/cm2, ryza 500 arkuszy - zestaw farby akrylowe 12x12ml pędzle 15 sztuk paleta - zszywacz biurowy 24/6 do 40 kartek czarny - plastelina szkolna 12 kolorów - modelina duży zestaw 12 kolorów - zestaw pastele olejne 12 kolorów - klej magiczny w tubce z aplikatorem 45g - klej do pistoletu na gorąco wkłady 11mmx20cm - klej magiczny w sztyfcie 20 g - cekiny łamane z dziurką koła 6mm kolory opakowanie 12g - kule styropianowe 10cm – komplet 10 sztuk - jajka styropianowe 10 sztuk – wys. 10cm - flamastry 24 kolory - papier kolorowy 80g opakowanie mix 10 kolorów – 25 sztuk/kolor - bibuła gładka 50x70cm, gramatura 23g/m2, jednostronnie woskowana, zestaw 25 sztuk, - bibuła marszczona zestaw 10 kolorów krepina - podkłady na wieńce – zielony obwarzanek średnica 34cm, puste w środku - podkład wieniec stroik ciężki, waga 0,4kg, średnica po rozłożeniu 33cm - pistolet od kleju 100 watt - mulina mix kolorów 50 sztuk x 8 m - dziurkacz biurowy metalowy, wymiary 10,5cm x 5,5cm x 4cm. UWAGA: Wyżej wymienione materiały stanowią podstawę do sukcesywnych dostaw. Oznacza to, iż Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o tym, które z powyższych produktów będą podlegały zamówieniu. Każde zamówienie powinno się mieścić w następujących kwotach: - Jakubowice - 200 zł/miesiąc - Lasocin - 200 zł/miesiąc - Pisary - 200 zł/miesiąc Powyższy katalog obejmuje produkty dla jednego klubu seniora, przy kalkulacji całkowitej wartości zamówienia należy wziąć pod uwagę dostawy do trzech klubów seniora w okresie 24 miesięcy. Okres realizacji dostaw 06.2020 r. – 31.04.2022, co najmniej razy w miesiącu. Miejsce realizacji: - Klub Seniora w Jakubowicach (10 osób) - Klub Seniora w Lasocinie (15 osób) - Klub Seniora w Pisarach (15 osób) 4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Kluby Seniora na terenie Gminy Ożarów - wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca. Realizacja przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca wszystkie dostawy do Zamawiającego będzie realizował na podstawie zamówień składanych drogą telefoniczną, na piśmie lub e-mailem przez upoważnione osoby. c) W zamówieniach Zamawiający będzie określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu oraz datę zamówienia. d) Dostawy co do zasady będą odbywać się dwa razy w miesiącu do klubu lub na każde żądanie Zamawiającego lecz nie częściej niż raz w tygodniu. e) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do klubu Seniora w Ożarowie, w dni robocze w godzinach 7:00 do 20:00. f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.

5.       Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji) Zapytanie ofertowe skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

6.   Kryteria wyboru oferty:

Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1: „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”: C = (CON / COB) x 100 % x 100 gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”; C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert; C OB - cena oferty badanej; W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.1 Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2 W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

6.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

7.     Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1 Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.3 Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.4 Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup i dostawę materiałów zużywalnych – cz. ….. w ramach projektu „SENIOR NA PLUS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny.

8.       Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub W formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa na zakup i dostawę produktów spożywczych i materiałów zużywalnych na warsztaty grupowe w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg. Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 17.06.2020 r. do godziny 15.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia: Renata Miszczuk, Tel. 697-630-936

10. Dodatkowe warunki

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami.

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

5. Jeżeli nadesłane oferty przekroczą kwoty założone w budżecie projektu, Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentami. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwotę założoną w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe zapytanie ofertowe i powtórzyć zapytanie lub przeprowadzić negocjacje z wolnej ręki.

6. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.

7. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 1 miesiąc po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem.

            8. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy

11. Wybór oferty najkorzystniejszej Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 3. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta. 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy. 5. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego)

12. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wzór oferty

2) załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych

 

                                       …….………………………………………………
                                        pieczęć i podpis osoby uprawnionej
                                        w imieniu Zamawiającego

 

SENIOR NA PLUS

 projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

IV.

Milczany, 09.06.2020

Fundacja RESTART

Milczany 123 27 – 600 Sandomierz

NIP: 8641955895

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMINY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH PISARY I JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

Zamawiający FUNDACJA RESTART, na terenie województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu „SENIOR na plus”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wyboru osób prowadzających zajęcia grupowe w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach: - Pisary, - Jakubowice. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (osoby prowadzącej), która przeprowadzi zajęcia grupowe w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej UP, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: czerwiec 2020 r. – marzec 2022 r. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych. Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry. Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi na podstawie umowy zlecenie, a także z przedsiębiorstwem umowy o współpracę.

Kody CPV: 92312000-1 – usługi artystyczne 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

1.                   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie cyklicznych zajęć grupowych w ramach klubu filmowo-dyskusyjnego dla seniorów – uczestników projektu „Senior na plus” w okresie czerwiec 2020 – marzec 2022. Postępowanie ma na celu wyłonienie:

Osoby prowadzącej klub filmowo-dyskusyjny dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: Prowadzenie seansów filmowych dla uczestników projektu, prowadzenie dyskusji tematycznych dot. treści zawartych w filmach.

Liczba uczestników: 25 uczestników projektu

Ilość godzin: Umowa zlecenie: 2KS x 4h x 24mce= 192h Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1. Jakubowice (10 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

2. Pisary (15 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

Okres realizacji usługi: 06.2020 r. – 31.03.2022r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

 2. Warunki udziału w postępowaniu

2.1. Postępowanie skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zapewnić kadrę (tj. na dzień podpisania umowy powinien dysponować co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia spełniająca poniższe kryteria, który to wykaz będzie stanowić załącznik do umowy z Zamawiającym

 2.2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów filmowych dla seniorów

2.3. Opis pozostałych warunków udziału w postępowaniu Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.). Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki:

WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanej oferty przez Wykonawcę, która będzie jednocześnie stanowiła deklarację jego spełnienia.

2.4. Klauzula społeczna – za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie Wykonawca zobowiązanie się:

a) zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej o wymaganiach opisanych w pkt 2.2. z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.)

b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.

c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w pkt. b) i wykonawca złoży oświadczenie o braku ofert pracy osób bezrobotnych posiadających kwalifikacje wskazane w pkt. a). w powiatowym urzędzie pracy albo odpowiednim organie zajmującym się realizacją zadań z zakresu rynku pracy po terminie wskazanym na rozpoczęcie realizacji (po 10 dniu od zawarcia umowy), warunek klauzuli społecznej uznaje się za spełniony

d) w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zadeklarowanego spełnienia klauzuli społecznej wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 tys. zł . z zastrzeżeniem zasad opisanych powyżej gdzie spełnienie tego obowiązku stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

e) w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zapisy powyższe stosuje się do osoby składającej ofertę i osoba ta musi spełniać warunek na dzień składania oferty. Jeżeli osoba fizyczna nieprowadząca działowość gospodarczą złoży ofertę i nie spełnia klauzuli społecznej to nie otrzyma punktów w tym kryterium.

3. Kryteria wyboru oferty: Kryteria oceny i ich znaczenie (100%=100pkt):

Ocena ofert zostanie przeprowadzona według następujących zasad:

Kryterium I – Cena = oferowana najniższa cena brutto / cena badanej oferty brutto x 100 x 80% (maksymalnie 80 punktów)

Kryterium II Kwalifikacje prowadzącego = suma punktów uzyskana z kwalifikacji oferenta / najwyższa suma punktów z kwalifikacji wskazana w ofertach x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

Sposób liczenia punktów:

- wykształcenie podyplomowe kierunkowe – 3 pkt.

- zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach kierunkowych (uprawniające do prowadzenia zajęć/warsztatów o podobnych tematyce) – 1 pkt. za każde zaświadczenie,

- referencje potwierdzające przeprowadzenie warsztatów o podobnej tematyce – 2 pkt. za każdą referencję.

Kryterium III - Spełnienie klauzuli społecznej – wykonawca deklaruje spełnienie kryterium = tak x 100 x 10% (maksymalnie 10 punktów)

4. Sposób przygotowania i składania ofert

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów została upoważniona p. Renata Miszczuk, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 697-630-936.

2. Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00.

3. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie:

a) elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów – klub filmowo-dyskusyjny”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg. lub

b) pisemnie do siedziby Zamawiającego. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta cenowa w ramach Zapytania na prowadzenie warsztatów grupowych w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów– klub filmowo-dyskusyjny”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

4. Oferta Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.

5. Oferta musi być złożona do 17.06.2020 r. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.

9. Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

10. Zarówno zmiana, jak i wycofanie wymaga zachowania pisemnej formy.

11. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.

12. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

13. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.

14. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wyklucza udział osób, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zamawiający wyklucza udział Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.: Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

4. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

5. Wszystkie dokumenty i załączniki muszą być opatrzone podpisem Oferenta. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Oferent zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo;

6. Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne. W przypadku braku załączonych do oferty wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o co najmniej 30 % od średniej arytmetycznej wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

8. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

9. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bezpośrednich negocjacji cenowych z Oferentami, których oferty spełniają warunku udziału w postępowaniu, także negocjacji cenowych w przypadku złożenia oferty na cenę wyższą, niż przewidziana w budżecie na realizację zamówienia.

11. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy z Oferentem, który otrzymał najwyższą ilość punktów, w przypadku kiedy z tym Oferentem wcześniejsza realizacja umów nie odbywała się w sposób terminowy i zgodnie z ustaleniami.

13. W przypadku wyboru oferty, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji zamówienia, a także do współpracy z Zespołem Zarządzającym Projektem w zakresie wykonywanych zadań, w szczególności w zakresie wymiany informacji, konsultacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji.

14. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

15. Zapewnienie sali do prowadzenia zajęć leży po stronie Zamawiającego.

16. Zamawiający przekaże informację odnośnie adresu realizacji zamówienia przy ustalaniu harmonogramu zajęć.

17. Przedmiot zamówienia obejmuje gwarancję stałej opłaty miesięcznej przez cały okres trwania umowy, tj. do 31.03.2022r.

18. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:

a) przewidujące karę umowną - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszego zapytania w sposób zgodny z postanowieniami umowy i bez zachowania należytej staranności,

b) zastrzegające możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in.:

- w przypadku odmowy realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

- w przypadku uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Zarządzającą poszczególnych wydatków związanych z realizacją Projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

19. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:

a) Terminu realizacji umowy;

b) Harmonogramu realizacji umowy i systemu organizacji wsparcia;

c) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom); Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

20. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który wskazał imiennie więcej niż jedną osobę do realizacji zamówienia, w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą znajdą się zapisy mówiące o konieczności realizacji przedmiotu zamówienia przez wszystkie osoby, wskazane imiennie przez Wykonawcę w części II formularza ofertowego.

21. Zamawiający dla wykonania przedmiotu zamówienia objętego przyszłą umową nie przewiduje możliwości dalszego zlecania całości lub części przedmiotu zamówienia innym osobom/podmiotom, co oznacza że Wykonawcy zobowiązani są do osobistego wykonania umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest osobą fizyczną – przedmiot zamówienia wykona osoba wskazana imiennie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę. W przypadku nagłych przyczyn losowych, niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, uniemożliwiających długotrwałe pełnienie funkcji nauczyciela, Wykonawca zobowiązany jest wskazać do czasowego zastępstwa osobę spełniającą warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania o wykształceniu i doświadczeniu nie mniejszym niż osoby wskazanej pierwotnie do realizacji zamówienia. Ostateczna decyzja co do możliwości zastępstwa należy do Zamawiającego.

22. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). W sprawach spornych stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

7. Pozostałe postanowienia

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku następujących okoliczności: - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; - postępowanie obarczone jest wadą, niemożliwą do usunięcia;

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeśli środki, który Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane lub wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa od wartości, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zawiadamiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielaniu zamówienia – w przypadku unieważnienia zamówienia przed upływem terminu składania ofert;

- złożyli ofertę – w przypadku unieważnienia zamówienia po upływie terminu składania ofert.

8. Wykaz załączników

Załącznik Nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

 

SENIOR NA PLUS

 

 projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

III.

Milczany, 05.06.2020

 

Zapytanie ofertowe

1.      Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy produktów spożywczych i materiałów zużywalnych dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „SENIOR NA PLUS”

Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie: RPSW.09.02.00. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych

Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)  z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 Niniejsze postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

2. Zamawiający:

FUNDACJA RESTART

Milczany 123, 27-600 Sandomierz

NIP: 8641955895

REGON: 380598454

Telefon: 697630936

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przedmiot zamówienia:

Sukcesywny zakup i dostawa produktów spożywczych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji  warsztatów kulinarnych i plastycznych w  3 klubach seniora  na terenie Gminy Ożarów.

Kody CPV:

15800000 – 6 - Rożne produkty spożywcze

37800000 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
39298900 - Różne wyroby dekoracyjne
30190000 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
44812000 - Farby do celów artystycznych

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfika grupy docelowej:

40 osób niesamodzielnych uczęszczających do Klubów Seniora w Lasocinie, Pisarach i Jakubowicach

4.1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część 4.1.1. Zakup i dostawa materiałów zużywalnych  na warsztaty kulinarne

Zakres:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oraz dostawa produktów spożywczych oraz innych materiałów zużywalnych w celu realizacji warsztatów kulinarnych, w 3 klubach seniora na terenie Gminy Ożarów.

a) Zamówienie będzie obejmować następujące elementy:

Zakup i dostawa produktów spożywczych:

- mąka 1 kg

- cukier 1 kg

- jaja z wolnego wybiegu  - opakowanie 10 sztuk

- mleko 2% tłuszczu – 1 litr

- margaryna do pieczenia – 250g

- proszek do pieczenia – opakowanie 30g

- cukier wanilinowy – opakowanie 16g

- pisaki cukrowe do dekoracji – zestaw 4 sztuki w opakowaniu

- posypka cukrowa do dekoracji ciast i deserów – opakowanie 80g

- lukier klasyczny biały opakowanie 70g

- polewa czekoladowa deserowa opakowanie 100g

- mięso mielone z mięsa wieprzowego opakowanie 400g

- filet z kurczaka – opakowanie 2 sztuki na tacce

- filet z dorsza bez skóry 200g

- makaron typu spaghetti opakowanie 500g

- makaron typu penne opakowanie 500g

- kasa jęczmienna opakowanie 400 g (4 torebki x 100g)

- ryż biały opakowanie 400 g (4 torebki x 100g)

- owoce (różne, wg zamówienia)

- warzywa (różne, wg zamówienia),

 UWAGA: Wyżej wymienione produkty spożywcze stanowią podstawę do sukcesywnych dostaw. Oznacza to, iż Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o tym, które z powyższych produktów będą podlegały zamówieniu.

Każde zamówienie powinno się mieścić w następujących kwotach:

Jakubowice 200zł/miesiąc

Lasocin 200zł /miesiąc

Pisary 200zł/miesiąc

Powyższy katalog obejmuje produkty dla jednego klubu seniora, przy kalkulacji całkowitej wartości zamówienia należy wziąć pod uwagę dostawy do trzech klubów seniora w okresie 24 miesięcy.

Okres realizacji dostaw 06.2020 r. – 31.03.2022r.

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach (10 osób)

- Klub Seniora w Lasocinie (15 osób)

- Klub Seniora w Pisarach (15 osób)

Część 4.1.2. Zakup materiałów zużywalnych na warsztaty plastyczne

Zakres:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oraz dostawa materiałów zużywalnych w celu realizacji warsztatów plastycznych, w 3 klubach seniora na terenie Gminy Ożarów.

a) Zamówienie będzie obejmować następujące elementy:

- papier kolorowy BRYSTOL 230g, arkusze 70x100cm

- papier ksero A4 80g/cm2, ryza 500 arkuszy

- papier ksero A5 80g/cm2, ryza 500 arkuszy

- zestaw farby akrylowe 12x12ml pędzle 15 sztuk paleta

- zszywacz biurowy 24/6 do 40 kartek czarny

- plastelina szkolna 12 kolorów

- modelina duży zestaw 12 kolorów

- zestaw pastele olejne 12 kolorów

- klej magiczny w tubce z aplikatorem 45g

- klej do pistoletu na gorąco wkłady 11mmx20cm

- klej magiczny w sztyfcie 20 g

- cekiny łamane z dziurką koła 6mm kolory opakowanie 12g

- kule styropianowe 10cm – komplet 10 sztuk

- jajka styropianowe 10 sztuk – wys. 10cm

- flamastry 24 kolory

- papier kolorowy 80g opakowanie mix 10  kolorów – 25 sztuk/kolor

- bibuła gładka 50x70cm, gramatura 23g/m2, jednostronnie woskowana, zestaw 25 sztuk,

- bibuła marszczona zestaw 10 kolorów krepina

- podkłady na wieńce – zielony obwarzanek średnica 34cm, puste w środku

- podkład wieniec stroik ciężki, waga 0,4kg, średnica po rozłożeniu 33cm

- pistolet od kleju 100 watt

- mulina mix kolorów 50 sztuk x 8 m

- dziurkacz biurowy metalowy, wymiary 10,5cm x 5,5cm x 4cm.

UWAGA: Wyżej wymienione materiały stanowią podstawę do sukcesywnych dostaw. Oznacza to, iż Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o tym, które z powyższych produktów będą podlegały zamówieniu.

Każde zamówienie powinno się mieścić w następujących kwotach:

- Jakubowice - 200 zł/miesiąc

- Lasocin - 200 zł/miesiąc

- Pisary - 200 zł/miesiąc

Powyższy katalog obejmuje produkty dla jednego klubu seniora, przy kalkulacji całkowitej wartości zamówienia należy wziąć pod uwagę dostawy do trzech klubów seniora w okresie 24 miesięcy.

Okres realizacji dostaw 06.2020 r. – 31.04.2022, co najmniej razy w miesiącu.

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach (10 osób)

- Klub Seniora w Lasocinie (15 osób)

- Klub Seniora w Pisarach (15 osób)

4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Kluby Seniora na terenie Gminy Ożarów - wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca.

Realizacja przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca wszystkie dostawy do Zamawiającego będzie realizował na podstawie zamówień składanych drogą telefoniczną, na piśmie lub e-mailem przez upoważnione osoby.

c) W zamówieniach Zamawiający będzie określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu oraz datę zamówienia.

d) Dostawy co do zasady będą odbywać się dwa razy w miesiącu do klubu lub na każde żądanie Zamawiającego lecz nie częściej niż raz w tygodniu.

e) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do klubu Seniora w Ożarowie, w dni robocze
w godzinach 7:00 do 20:00.

f) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się

we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.

5. Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji)

Zapytanie ofertowe skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

6. Kryteria wyboru oferty:

Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1: „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”:

C = (CON / COB) x 100 % x 100

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”;

C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;

C OB - cena oferty badanej;

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.1.  Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.3. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup i dostawę materiałów zużywalnych – cz. ….. w ramach projektu „SENIOR NA PLUS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny.

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres: Miejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530  Ożarów, w dni robocze
w godz. 8.00-15.00
, w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub

W formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa na zakup i dostawę produktów spożywczych i materiałów zużywalnych na warsztaty grupowe w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 16.06.2020 r. do godziny 15.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

Renata Miszczuk, Tel. 697-630-936

10. Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami.

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

5. Jeżeli nadesłane oferty przekroczą kwoty założone w budżecie projektu, Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentami. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwotę założoną w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe zapytanie ofertowe i powtórzyć zapytanie lub przeprowadzić negocjacje z wolnej ręki.

6. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.

7. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 1 miesiąc po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem.

8. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy.

11. Wybór oferty najkorzystniejszej

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

3. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy.

5. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego)

12. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wzór oferty

2) załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych

 

…….………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej

                                                                                                                                                                                                                                                                      w  imieniu Zamawiającego

SENIOR NA PLUS

 

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach  RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

II.

 

Milczany, 19.05.2020

Zapytanie ofertowe

1.      Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy produktów spożywczych i materiałów zużywalnych dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „SENIOR NA PLUS” skierowane wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej

Oś Priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie: RPSW.09.02.00. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)  z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Niniejsze postępowanie ma charakter zapytania ofertowego.

2. Zamawiający:

FUNDACJA RESTART

Milczany 123, 27-600 Sandomierz

NIP: 8641955895

REGON: 380598454

Telefon: 697630936

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3Przedmiot zamówienia:

Sukcesywny zakup i dostawa produktów spożywczych i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji  warsztatów kulinarnych i plastycznych w  3 klubach seniora  na terenie Gminy Ożarów.

Kody CPV:

15800000 – 6 - Rożne produkty spożywcze

37800000 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
39298900 - Różne wyroby dekoracyjne
30190000 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
44812000 - Farby do celów artystycznych

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfika grupy docelowej:

40 osób niesamodzielnych uczęszczających do Klubów Seniora w Lasocinie, Pisarach i Jakubowicach

4.1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Część 4.1.1. Zakup i dostawa materiałów zużywalnych  na warsztaty kulinarne

Zakres:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oraz dostawa produktów spożywczych oraz innych materiałów zużywalnych w celu realizacji warsztatów kulinarnych, w 3 klubach seniora na terenie Gminy Ożarów.

a) Zamówienie będzie obejmować następujące elementy:

Zakup i dostawa produktów spożywczych:

- mąka 1 kg

- cukier 1 kg

- jaja z wolnego wybiegu  - opakowanie 10 sztuk

- mleko 2% tłuszczu – 1 litr

- margaryna do pieczenia – 250g

- proszek do pieczenia – opakowanie 30g

- cukier wanilinowy – opakowanie 16g

- pisaki cukrowe do dekoracji – zestaw 4 sztuki w opakowaniu

- posypka cukrowa do dekoracji ciast i deserów – opakowanie 80g

- lukier klasyczny biały opakowanie 70g

- polewa czekoladowa deserowa opakowanie 100g

- mięso mielone z mięsa wieprzowego opakowanie 400g

- filet z kurczaka – opakowanie 2 sztuki na tacce

- filet z dorsza bez skóry 200g

- makaron typu spaghetti opakowanie 500g

- makaron typu penne opakowanie 500g

- kasa jęczmienna opakowanie 400 g (4 torebki x 100g)

- ryż biały opakowanie 400 g (4 torebki x 100g)

- owoce (różne, wg zamówienia)

- warzywa (różne, wg zamówienia),

UWAGA: Wyżej wymienione produkty spożywcze stanowią podstawę do sukcesywnych dostaw. Oznacza to, iż Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o tym, które z powyższych produktów będą podlegały zamówieniu.

Każde zamówienie powinno się mieścić w następujących kwotach:

Jakubowice 200zł/miesiąc

Lasocin 200zł /miesiąc

Pisary 200zł/miesiąc

Powyższy katalog obejmuje produkty dla jednego klubu seniora, przy kalkulacji całkowitej wartości zamówienia należy wziąć pod uwagę dostawy do trzech klubów seniora w okresie 24 miesięcy.

Okres realizacji dostaw 06.2020 r. – 31.03.2022r.

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach (10 osób)

- Klub Seniora w Lasocinie (15 osób)

- Klub Seniora w Pisarach (15 osób)

Część 4.1.2Zakup materiałów zużywalnych na warsztaty plastyczne

Zakres:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oraz dostawa materiałów zużywalnych w celu realizacji warsztatów plastycznych, w 3 klubach seniora na terenie Gminy Ożarów.

a) Zamówienie będzie obejmować następujące elementy:

- papier kolorowy BRYSTOL 230g, arkusze 70x100cm

- papier ksero A4 80g/cm2, ryza 500 arkuszy

- papier ksero A5 80g/cm2, ryza 500 arkuszy

- zestaw farby akrylowe 12x12ml pędzle 15 sztuk paleta

- zszywacz biurowy 24/6 do 40 kartek czarny

- plastelina szkolna 12 kolorów

- modelina duży zestaw 12 kolorów

- zestaw pastele olejne 12 kolorów

- klej magiczny w tubce z aplikatorem 45g

- klej do pistoletu na gorąco wkłady 11mmx20cm

- klej magiczny w sztyfcie 20 g

- cekiny łamane z dziurką koła 6mm kolory opakowanie 12g

- kule styropianowe 10cm – komplet 10 sztuk

- jajka styropianowe 10 sztuk – wys. 10cm

- flamastry 24 kolory

- papier kolorowy 80g opakowanie mix 10  kolorów – 25 sztuk/kolor

- bibuła gładka 50x70cm, gramatura 23g/m2, jednostronnie woskowana, zestaw 25 sztuk,

- bibuła marszczona zestaw 10 kolorów krepina

- podkłady na wieńce – zielony obwarzanek średnica 34cm, puste w środku

- podkład wieniec stroik ciężki, waga 0,4kg, średnica po rozłożeniu 33cm

- pistolet od kleju 100 watt

- mulina mix kolorów 50 sztuk x 8 m

- dziurkacz biurowy metalowy, wymiary 10,5cm x 5,5cm x 4cm.

UWAGA: Wyżej wymienione materiały stanowią podstawę do sukcesywnych dostaw. Oznacza to, iż Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o tym, które z powyższych produktów będą podlegały zamówieniu.

Każde zamówienie powinno się mieścić w następujących kwotach:

- Jakubowice - 200 zł/miesiąc

- Lasocin - 200 zł/miesiąc

- Pisary - 200 zł/miesiąc

Powyższy katalog obejmuje produkty dla jednego klubu seniora, przy kalkulacji całkowitej wartości zamówienia należy wziąć pod uwagę dostawy do trzech klubów seniora w okresie 24 miesięcy.

 

Okres realizacji dostaw 06.2020 r. – 31.04.2022, co najmniej razy w miesiącu.

Miejsce realizacji:

- Klub Seniora w Jakubowicach (10 osób)

- Klub Seniora w Lasocinie (15 osób)

- Klub Seniora w Pisarach (15 osób)

4.2. Obszar realizacji dostawy: we wskazanym przez Zamawiającego – Kluby Seniora na terenie Gminy Ożarów - wszelkie koszty dojazdu ponosi wyłącznie Wykonawca.

Realizacja przedmiotu zamówienia:

a) Wykonawca wszystkie dostawy do Zamawiającego będzie realizował na podstawie zamówień składanych drogą telefoniczną, na piśmie lub e-mailem przez upoważnione osoby.

b) W zamówieniach Zamawiający będzie określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu oraz datę zamówienia.

c) Dostawy co do zasady będą odbywać się dwa razy w miesiącu do klubu lub na każde żądanie 

Zamawiającego lecz nie częściej niż raz w tygodniu.

d) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do klubu Seniora w Ożarowie, w dni robocze 
w godzinach 7:00 do 20:00.

e) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dokonywać wyładunku i wniesienia dostarczonego towaru do wskazanych pomieszczeń i ich rozładunku.

5. Kryteria dostępu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przyjętym do realizacji)

Zapytanie ofertowe skierowane jest wyłącznie do Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

6. Kryteria wyboru oferty:

Sposób obliczania punktów w ramach kryterium 1: „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”:

C = (CON / COB) x 100 % x 100

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia.”;

C ON - cena oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert;

C OB - cena oferty badanej;

W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

6.1.  Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru Pc= C zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6.2. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

6.3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania szczegółowych wyjaśnień w zakresie ceny od oferenta i prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę, tj. cenę niższą o więcej niż 30% od oszacowanej przez Zamawiającego wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korygowania oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści oferty o czym informuje Oferenta. Jeżeli oferent nie poinformuje Zamawiającego o zaakceptowaniu dokonanej korekty Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

7. Wymagania dotyczące przygotowania oferty:

7.1. Ofertę należy sporządzić według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

7.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

7.3. Oferta musi mieć formę trwale spiętego dokumentu, a poszczególne strony oferty muszą być kolejno ponumerowane.

7.4. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup i dostawę materiałów zużywalnych – cz. ….. w ramach projektu „SENIOR NA PLUS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podać nazwę Oferenta i adres korespondencyjny. 

8. Wymagania dotyczące miejsca, terminu i formy złożenia oferty:

8.1 Oferta może zostać złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesłana pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adresMiejsce składania ofert: Biuro Projektu "SENIOR NA PLUS", Urząd Miejski w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530  Ożarów, w dni robocze w godz. 8.00-15.00w zamkniętej kopercie z dopiskiem lub W formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tytułem wiadomości „Oferta cenowa na zakup i dostawę produktów spożywczych i materiałów zużywalnych na warsztaty grupowe w Klubach seniora na terenie Gminy Ożarów”. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt, .jpg.

Za datę i godzinę złożenia Oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę odbioru Oferty składanej przez Oferenta osobiście w miejscu wskazanym w Zapytaniu ofertowym lub datę i godzinę nadania oferty u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

8.2 Termin złożenia oferty upływa w dniu 29.05.2020 r. do godziny 15.00

8.3 Przez Ofertę rozumie się odpowiedź na Zapytanie ofertowe, złożoną zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi, co w szczególności oznacza sporządzenie jej na formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

8.4 Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone. 

9. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji na temat zamówienia:

Renata Miszczuk, Tel. 697-630-936

10. Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy Oferentami.

2. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.

5. Jeżeli nadesłane oferty przekroczą kwoty założone w budżecie projektu, Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentami. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwotę założoną w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe zapytanie ofertowe i powtórzyć zapytanie lub przeprowadzić negocjacje z wolnej ręki.

6. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.

7. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 1 miesiąc po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem.

8. Termin związania ofertą wynosi 1 miesiąc od złożenia oferty lub do czasu podpisania umowy.

11. Wybór oferty najkorzystniejszej

Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

3. Po dokonaniu oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie roześle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta, który złożył ofertę a następnie umieści tę informację na stronie internetowej Oferenta.

4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaproszony do podpisania umowy.

5. W przypadku, gdy wybrany oferent odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, bądź będzie się uchylał od podpisania umowy (tj. nie podpisze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego) 

12. Wykaz załączników do Zapytania ofertowego:

1) załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego -Wzór oferty

2) załącznik nr 2- zgoda na przetwarzanie danych 

SENIOR NA PLUS

projekt realizowany przez Fundację RESTART i Gminę Ożarów w ramach  RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

 

II.

 

Milczany, 21.04.2020

 

Fundacja RESTART

Milczany 123

27 - 600 Sandomierz

NIP:8641955895

 

                              ZAPYTANIE OFERTOWE

                              W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

PROCEDURA WYBORU OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA GRUPOWE DLA KLUBÓW SENIORA NA TERENIE GMNY OŻARÓW, W MIEJSCOWOŚCIACH LASOCIN, PISARY, JAKUBOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 

 

Zamawiający FUNDACJA RESTART, na terenie województwa świętokrzyskiego, w ramach projektu „SENIOR na plus", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. wyboru osób prowadzających zajęcia grupowe dla Klubów Seniora zlokalizowanych na terenie gminy Ożarów w następujących miejscowościach:

-  Lasocin,

-  Pisary,

-  Jakubowice.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (osób prowadzących), które przeprowadzą zajęcia grupowe dla seniorów w wieku powyżej 60. roku życia z Klubów Seniora, będących Uczestnikami Projektu, których celem jest poprawa sprawności fizycznej UP, umiejętności manualnych, artystycznych oraz aktywizacja i integracja uczestników projektu.

Usługi i wszystkie czynności z nimi związane realizowane będą zgodnie z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Usługi będą realizowane w planowanym okresie: maj 2020 r. - marzec 2022 r. Zajęcia realizowane będą w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP w planowanym okresie w formie zajęć grupowych.

Przez godzinę zajęć rozumie się godzinę zegarową, tj. 60 min. Zajęcia odbywać się będą przeciętnie raz w tygodniu według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym na każdy miesiąc z góry.

Wynagrodzenie zostanie naliczone za faktycznie przepracowane godziny wykonania usługi na podstawie ewidencji liczby godzin świadczenia usługi po każdym zakończonym miesiącu. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy z osobami fizycznymi na podstawie umowy zlecenie, a także z przedsiębiorstwem umowy o współpracę

KodyCPV:

92340000-6 - Usługi taneczne oraz przedstawienia artystyczne

92312000-1- usługi artystyczne

80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe 92600000-7 - usługi sportowe

80570000-0 - usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do zrealizowania ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów niezbędnych do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi opłatami i podatkami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

1.1. Przedmiot zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części, szczegółowo opisane poniżej niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Część 1.1.1. Osoba prowadząca warsztaty plastyczne dla uczestników projektu Zakres tematyczny: Warsztaty plastyczne z rękodziełem, W ramach tych zajęć realizowane są cele: usprawnianie oraz poprawa sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, doskonalenie cech, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja, stwarzanie możliwości do samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności

 

Liczba uczestników: 40 uczestników projektu Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 3 KS x 8h x 24mce= 576h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1.      Jakubowice (10 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

2.      Pisary (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

3.      Lasocin (15 osób) -192h, umowa cywilnoprawna,

Okres realizacji usługi: 05.2020 r. - 31.03.2022r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

 

Część 1.1.2. Osoba prowadząca warsztaty kulinarne dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: kształtowanie postaw zaradności i umiejętności funkcjonowania w grupie, nabycie umiejętności pracy zespołowej. Uczestnicy nauczą się przygotowywania prostych potraw, deserów, ciast, itp. Oraz odpowiedniego przygotowania składników potrzebnych do jej sporządzenia, a także ukształtują w sobie poczucie estetyki oraz higieny podczas przygotowywania posiłków.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

 

Część 1.1.3. Osoba prowadząca zajęcia ruchowe dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: Poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie ind. dysfunkcji ruchowych, ćwiczenia w bólach kręgosłupa, a także aktywnie ćwiczą na przyrządach np. rowerki, piłki, kijki nordic walking.

Liczba uczestników: 40 uczestników projektu Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 3 KS x Bh x 24mce= 576h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1.      Jakubowice (10 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

2.      Pisary (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

3.      Lasocin (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

Okres realizacji usługi: 05.2020 r. - 31.03.2022r. Liczba uczestników: 40 uczestników projektu Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 3 KS x Bh x 24mce= 576h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1.      Jakubowice (10 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

2.      Pisary (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

3.      Lasocin (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

Liczba uczestników: 40 uczestników projektu Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 3 KS x Bh x 24mce= 576h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1.      Jakubowice (10 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

2.      Pisary (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

3.      Lasocin (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

Liczba uczestników: 40 uczestników projektu Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 3 KS x Bh x 24mce= 576h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1.      Jakubowice (10 osób) -192h, umowa cywilnoprawna,

2.      Pisary (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

3.      Lasocin (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

Okres realizacji usługi: 05.2020 r. - 31.03.2022r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

Część 1.1.4. Osoba prowadząca zajęcia artystyczno-muzyczne dla uczestników projektu

Zakres tematyczny: nauka emisji głosu, rytmiki, interpretacji tekstu, wspólny śpiew pieśni związanych z regionem, tradycyjnych, biesiadnych, patriotycznych, polska muzyka rozrywkowa.

Celem zajęć jest mile spędzony czas przy wspólnym śpiewie jako rozrywka, terapia

i integracja seniorów.

Liczba uczestników: 25 uczestników projektu Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 2 KS x 8h x 24mce= 384h Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1.      Jakubowice (10 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

2.      Lasocin (15 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

Okres realizacji usługi: 05.2020 r. - 31.03.2022r.

Część 1.1.5. Osoba prowadząca warsztaty ogrodnicze dla uczestników projektu Zakres tematyczny: sadzenie własnoręczne roślin w doniczkach i hodowla ich w warunkach domowych, np. zioła, sadzenie ogródka, zajęcia praktyczne

Liczba uczestników: 50 uczestników projektu Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 1 KS x 8h x 24mce= 192h

Umowa zlecenie: 1KS x 4h x 24mce = 96h Łącznie: 288h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1.      Jakubowice (10 osób) - 192h, umowa cywilnoprawna,

2.      Pisary (15 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

Okres realizacji usługi: 05.2020 r. - 31.03.2022r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

 

Część 1.1.6. Osoba prowadząca klub filmowo-dyskusyjny dla uczestników projektu Zakres tematyczny: Prowadzenie seansów filmowych dla uczestników projektu, prowadzenie dyskusji tematycznych dot. treści zawartych w filmach.

Liczba uczestników: 25 uczestników projektu

Ilość godzin:

Umowa zlecenie: 2KS x 4h x 24mce= 192h

Ilość godzin w podziale na poszczególne kluby:

1.      Jakubowice (10 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

2.      Pisary (15 osób) - 96h, umowa cywilnoprawna,

Okres realizacji usługi: 05.2020 r. - 31.03.2022r.

Usługa powinna być realizowana w dniach od poniedziałku do piątku nie wcześniej niż od godz. 10.00 i nie później niż do godz. 20.00

 

2. Warunki udziału w postępowaniu

2.1. Postępowanie skierowane jest do osób fizycznych lub podmiotów wykonujących przedmiot zamówienia.

W przypadku Wykonawców nie będących osobami fizycznymi, należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub jego ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz zapewnić kadrę (tj. na dzień podpisania umowy powinien dysponować co najmniej jedną osobą imiennie wskazaną do osobistego świadczenia przedmiotu zamówienia spełniająca poniższe kryteria, który to wykaz będzie stanowić załącznik do umowy z Zamawiającym)

 

2.2. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 2.2.1. Prowadzący warsztaty kulinarne

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

2.2.2. Prowadzący warsztaty plastyczne

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

2.2.3. Prowadzący zajęcia ruchowe:

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych dla seniorów

2.2.4. Prowadzący warsztaty ogrodnicze:

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ogrodniczych dla seniorów

2.2.5. Prowadzący klub filmowo-dyskusyjny:

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów filmowych dla seniorów

2.2.6. Prowadzący zajęcia artystyczno-muzyczne:

Wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów filmowych dla seniorów

 

2.3. Opis pozostałych warunków udziału w postępowaniu

Wybór Wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 tj. z dnia 2017.08.24 ze zm.).

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Do składania ofert zapraszamy Oferentów, którzy spełniają łącznie warunki:

WARUNEK 1. Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

-  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna warunek dotyczący braku powiązań z Wykonawcą za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego w treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

WARUNEK 2. Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:

Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie do 5 lat przed wszczęciem postępowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanej oferty przez Wykonawcę, która będzie jednocześnie stanowiła deklarację jego spełnienia.

2.4.      Klauzula społeczna - za które wykonawca otrzyma punkty zgodnie z deklaracją w złożonej ofercie

Wykonawca zobowiązanie się:

a) zatrudnić przy wykonaniu zamówienia, co najmniej 1 osoby bezrobotnej o wymaganiach opisanych w pkt 2.2. z powiatu realizacji zamówienia na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 tj. z późn. zm.)

b) zatrudnienie, o którym mowa wyżej przy realizacji zamówienia powinno rozpocząć się nie później niż 10 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca zatrudnia już bezrobotnego przed dniem złożenia oferty na zasadach opisanych w pkt. a) i zatrudnienie to będzie trwało przez okres realizacji zamówienia to klauzule społeczną należy uznać za spełnioną.

c) W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od wykonawcy w terminie określonym w&nbs