Szanowni Państwo,

Fundacja Restart i Gmina Kielce / V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach realizują projekt pn. „Dobra edukacja – lepsza przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz środków budżetu państwa w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia. Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej.

Celem projektu będzie podniesienie poziomu kompetencji 60 uczniów (41 Kobiet, 19 Mężczyzn w tym 3 osób z niepełnosprawnościami (2 Kobiety, 1 Mężczyzna) oraz 1 osoby o specjalnych potrzebach kształcenia (1 Kobieta) poprzez rozszerzenia oferty edukacyjnej V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach od 03 czerwca 2024r. do 30 czerwca 2025r.

W ramach projektu zostaną zrealizowaną zadania:

Zad.1. Eko szkoła – eko uczeń

- Warsztaty pn. „Eko rozwiązania w fizyce”

- Warsztaty pn. „Eko rozwiązania w biologii”

- Warsztaty pn. „Eko rozwiązania w chemii”

- Warsztaty pn. „Projektuj z eko myślą”

- Spotkanie kadry V LO ze specjalistami z SCWEW

- Zajęcia z kształtowania postaw antydyskryminacyjnych

Zad. 2 Eko – uczeń na rynku pracy

- Doradztwo zawodowe

- Warsztaty pn. „Innowacyjność i przedsiębiorczość”

- Warsztaty pn. „Aktywne formy poszukiwania pracy”

- Coaching indywidualny

- Zajęcia z języka angielskiego w biznesie

- Organizacja Eko – konferencji

W ramach przedmiotowego zadania zostaną zrealizowane wyżej wymienione warsztaty oraz zajęcia dydaktyczne, a także zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do ich prawidłowego przeprowadzenia m.in zestaw demonstrujący przemianę energii słonecznej w elektryczną, Laptopy z oprogramowaniem biurowym, Okulary VR z oprogramowaniem, Mikroskopy optyczne, Ekrany interaktywne, Zestaw do pomiaru parametrów wody, Drukarka 3D z zestawem wkładów itp.

Grupą docelową objętą wsparciem w projekcie jest 60 uczniów (41 Kobiet, 19 Mężczyzn w tym 3 osób z niepełnosprawnościami (2 Kobiety, 1 Mężczyzna) oraz 1 osoby o specjalnych potrzebach kształcenia (1 Kobieta) uczęszczających do V Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach. 

 

Całkowita wartość projektu: 730 175,83 zł;

w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 657 157,66 zł.


Okres realizacji projektu od czerwiec 2024r. do czerwiec 2025r.


Miejsce realizacji projektu: 

- V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce

Rezultatami projektu będą:

- Liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem – 60

- Liczba dzieci lub uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, którzy zostali objęci usługami asystenta – 3

- Liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 4

- Liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej - 1

- Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem - 1

- Liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym – 60

- Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 1

- Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) – 1

- Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 3

 

Kliknij na: #FunduszeUE oraz #FunduszeEuropejskie

 

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja do projektu trwa od dnia 02.09.2024r. do 09.09.2024r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu ul. Wesoła 51 pok. 214; 25-363 Kielce oraz
w miejscu realizacji projektu: V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach
ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce, a także na stronach internetowych:

https://5lo.kielce.eu/

http://www.fundacjarestart.org.pl/

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnika projektu

Oświadczenie o przystąpieniu do projektu

Formularz klauzuli informacyjnej

Klauzura RODO - Partner wiodący

Klauzura RODO - Partner

Oświadczenia 

Regulamin projektu